Invasie van barmsijzen uit de taiga

Van de site van de Vogelbescherming:

© GMD

Grote Barmsijs

Het najaar van 2017 kan de boeken in als een invasiejaar voor grote barmsijzen. Grote barmsijzen trekken pas laat in het najaar door, als veel trektellers er al de brui aan hebben gegeven. Nu zwerven er vooral in Noord-Nederland groepen rond. En die kunnen van ver komen, heel ver…

Dit najaar was het al genieten van invasies van appelvinken en grote kruisbekken, die vooral in oktober relatief veel op trek werden gezien. Maar in november werden er plotseling opvallend grote aantallen barmsijzen opgemerkt. We hebben het dan vooral over de grote barmsijs (Acanthis flammea), een taigasoort. Het is de noordelijke en oostelijke tegenhanger van de zeer nauw verwante kleine barmsijs (Acanthis cabaret), die bij ons broedt (zeldzaam).

Lees hier het hele artikel.

Mislukt broedseizoen voor de Kolgans

Van de site van SOVON:

© GMD

Kolganzen

Tellingen in groepen overwinteraars wijzen op een aandeel jonge vogels van 7%: het op één na slechtste broedseizoen sinds 1961.

Op één na slechtste broedseizoen in meer dan 50 jaar
Grote aantallen Kolganzen arriveerden dit najaar niet alleen laat, ze brachten ook weinig jongen mee uit de Russische toendra. Tellingen in Friesland, langs de IJssel en in gebieden net over de grens in Duitsland komen voorlopig op 7% eerstejaars. Dat is het op één na slechtste broedseizoen sinds 1961, het jaar waarin de reeks jongentellingen door Jules Philippona werd opgestart. In de afgelopen jaren werden al eerder seizoenen met minder dan 10% eerstejaars vastgesteld, maar nog niet zó weinig. Veel families die succesvol waren hebben maar één jong. Meer dan 3 jongen is dit seizoen een zeldzaamheid. Maar gezien het lage aandeel jongen zullen de meeste paren helemaal niet succesvol geweest zijn. In sommige groepen zijn nauwelijks jonge vogels te vinden.

Lees hier het hele bericht

Kluut en Dwergstern hebben het zwaar in de Delta

© GMD

Kluten

Kenmerkende vogelsoorten van de Delta brengen niet genoeg jongen groot. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Kluut, Kokmeeuw en Dwergstern. Voor het eerst zetten onderzoekers van Sovon, Delta ProjectManagement, Vogeltrekstation en INBO een grote hoeveelheid gegevens over broedsucces en plaatstrouw van kustbroedvogels op een rij. Met deze kennis kunnen ze effectiever worden beschermd.
Kluten die in de Delta broeden brengen steeds minder jongen groot, zo blijkt uit de analyse. In de laatste tien jaar was het broedsucces zo laag dat er vijf tot tien broedparen nodig waren om één jong groot te krijgen. Dwergsterns laten eenzelfde negatieve ontwikkeling zien. Zij brachten de laatste jaren maar één jong per drie broedparen groot. Dat is veel te weinig om de populaties op peil te houden en dus nemen de aantallen af. Onderzoeker Hans Schekkerman: ‘Zowel Kluten als Dwergsterns broeden graag op open, zandige plekken. Zulke plekken zijn er steeds minder en groeien vaak dicht. Dan nemen ook roofdieren toe die de nesten weten te vinden.’

Lees hier het hele artikel.

Nieuwe Rode Lijst: alarmfase voor nog meer vogels

Van de site van SOVON:

© GMD

Klapekster

Vandaag is de nieuwe Rode Lijst van broedvogels vastgesteld. Sovon Vogelonderzoek Nederland beoordeelde in opdracht van het ministerie van LNV opnieuw welke vogelsoorten er in de gevarenzone zitten of zelfs met uitsterven bedreigd worden. Dat gebeurde voor het laatst in 2004. Zo’n 44% van de broedvogels staat op de lijst.
Op de lijst staan in totaal 87 vogelsoorten die in Nederland broeden of hebben gebroed. De vogels zijn ingedeeld in categorieën van gevoelig tot verdwenen. In het afgelopen decennium verdwenen de Klapekster, Duinpieper en Ortolaan als broedvogel. Andere soorten, zoals de Wulp en de Torenvalk, namen verder af en verschenen voor het eerst op de lijst.

Duidelijke signalen
De Rode Lijst geeft de gezondheidstoestand van de Nederlandse vogels weer. De overheid gebruikt de lijst om de effectiviteit van het natuurbeleid te evalueren. Van de lijst soorten gaan duidelijke signalen uit; voor vogels die voorkomen in extensief gebruikt cultuurlandschap, zoals de Kwartelkoning, Ringmus en Kneu, is bijna geen plek meer in Nederland. Door problemen in heidegebieden verdween de Duinpieper en verkeert het ooit zo algemene Korhoen in de hoogste alarmfase.

Lees hier het hele bericht.

Huizen havenpier, Pampushaven, Lepelaarplassen – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Topper

De zuidpier van IJmuiden was ons oorspronkelijke doel. Voorzichtig geworden door de grilligheid van het novemberweer hadden we een B-excursie gepland om niet met een lege blik de zondagmorgen door te komen.
Zo stonden we in Huizen met de zon in de rug en de wind in het gezicht naar de dansende golfjes met hun kuif-, krak-, tafel- en wilde eenden te kijken. Achter ons in de vaart naar de haven een visserssloepje op weg naar de haven en voor ons andere vissers zoals aalscholvers, ijverige dodaarsjes en futen. Met opgevoerd optisch vermogen konden we op een halve kilometer nog net een paar moeizame brilduikers ontdekken en ver naar links, richting Hollandse brug een veld met witte zwanen in het gezelschap van enkele zwarte of andersom.

Lees hier het hele verslag.

Oudere berichten «

WeBBuddy Website Monitor