Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (ingang in bocht met de Kerkweg).

 

Zondag 8 april 2018

Ochtend/auto-excursie/ Waterland en Kinseldam

Waterland is het gebied ten noorden van Amsterdam. De naam Waterland is zeer toepasselijk voor dit waterrijke gebied. Het gehele gebied ligt onder de zeespiegel en wordt begrensd door dijken. Direct achter de dijken ligt een aantal meertjes. Deze zijn ontstaan door doorbraken van de Zuiderzee, zoals het Kinselmeer. En mooi stukje is bijvoorbeeld Polder IJdoorn.
De Kinseldam, ook wel Hoeckelingsdam genoemd, werd in 2002 aangelegd ter compensatie van het foerageergebied voor vogels, dat door de aanleg van IJburg kleiner werd. Luw water bevordert de groei van waterplanten, voedsel voor de watervogels. Niemand had voorzien dat talloze vogels de dam gretig in gebruik zouden nemen als broedeiland. De Vogelwerkgroep Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat ze kunnen blijven.
Zo, genoeg informatie over deze gebieden.
Wat hopen vogelaars daar begin april aan te treffen?
Vogelsoorten die veel voorkomen zijn weidevogels als de grutto, scholekster, kievit en tureluur. , watersnip en (op doortrek) kemphaan. Maar ook riet- en moerasvogels als Blauwborst en Rietzanger. En, op de Kinseldam, vele meeuwensoorten waaronder de prachtige zwartkopmeeuw met zijn mauwende geluid. Het is ook de periode dat de zomervogels terugkomen en de wintervogels langzaamaan vertrekken. In die zin kunnen we watersnippen, kemphanen, lepelaars, zwaluwen en diverse soorten eenden verwachten.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 6 april bij Bert van Dillen, telefoon 0346 556 386 of 06 119 251 32 (na 18.00 uur).
Vertrek om 7.00 uur (aanwezig om 6.55 uur); terug ca. 13.00 uur.
Benzinekosten: € 6,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur.


Zondag 22 april 2018

Ochtend/wandelexcursie Westerheide Hilversum (thema beflijster)

De Westerheide is tijdens de ijstijden gevormd tot een licht glooiend landschap. De aanwezigheid van keileem, grint en zand was voor de bewoners reden om flink aan het graven te slaan. In het veld herinneren de vele kuilen daar nog aan. Op en onder de heide zijn veel relicten uit de prehistorie te vinden zoals kampjes, een banscheiding, doodwegen, een urnenveld en grafheuvels.
Vanaf 1994 wordt het terrein begraasd door runderen.
Onder leiding van Richard Pieterson hopen we op de beflijster, (die is hier jaarlijks waargenomen), roodborsttapuit, veld- en boomleeuwerik, zwarte roodstaart, raaf, spechtensoorten en mogelijk een ree of een vos.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 20 april 2018 bij Richard Pieterson, telefoon 0346 – 551883 of 06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Vertrek om 06.30 uur (aanwezig om 6.25 uur); terug ca. 13.00 uur.
Benzinekosten: € 2,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 27 mei 2018

Ochtend/wandelexcursie Park Vliegbasis Soesterberg

Vanaf het begin van de twintigste eeuw is de voormalige vliegbasis belangrijk voor de Nederlandse militaire luchtvaart. In 2008 wordt de vliegbasis gesloten en in 2009 krijgt het Utrechts Landschap de taak om het gebied te beheren.
In december 2017 heeft de provincie Utrecht het eigendom van Park Vliegbasis Soesterberg overgedragen aan Utrechts Landschap.
Er worden talloze ecologische ontdekkingen gedaan. De gebouwen, landingsbanen en asfaltwegen blijken een belangrijke rol te spelen hierin. Om die reden wordt niet zomaar alles weggehaald. Daardoor blijf je de rijke historie van deze bijzondere plek regelmatig in het landschap terugzien.
Langs de landingsbaan broedt ieder jaar een populatie van 130 tot 160 veldleeuweriken. Deze vogels komen op maar weinig plekken in Nederland tot broeden en zijn zeer gevoelig voor verstoring. De vogel wordt jaarrond beschermd door de Flora- en Faunawet. Om de veldleeuweriken tijdens het broedseizoen rust te geven, is de landingsbaan tussen 15 maart en 15 augustus afgesloten.
Samen met Richard Pieterson gaan we een wandeling maken door het munitiepark. Soorten die we daar in mei kunnen verwachten zijn o.a. grasmus, roodborsttapuit, graspieper, boomleeuwerik, gekraagde roodstaart, tapuit, havik, spotvogel.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 25 mei 2018 bij Richard Pieterson 0346-551 883 of  06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Vertrek om 6.00 uur (aanwezig uiterlijk 6.25 uur); terug rond 12.00 uur.
De autokosten bedragen € 2,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 10 juni 2018

Dag/auto-excursie Fochterloërveen en Diependal

Zowel het kleine aantal deelnemers als de weersomstandigheden zorgden ervoor dat we deze excursie in 2013 hebben geschrapt. Dit jaar doen we een nieuwe poging. Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.
In het Fochterloërveen hopen we op de slangenarend, de kraanvogel en de zeearend. Daarnaast is er kans op lepelaar, bruine kiekendief, boomvalk, havik, blauwborst, (roodborst)tapuiten, spotvogel, fitis, koekoek en veld- en/of boomleeuwerik.
In het Diependal, een natuurreservaat in een voormalig vloeiveldencomplex nabij Oranje, bezoeken we o.a. de vogelkijkhut, toegankelijk via een  ondergrondse gang. Zo komen we midden in het gebied, zonder iets te verstoren. Vanuit de hut is er een mooi uitzicht over de vloeivelden. ’s Zomers broedt hier onder andere de roodhalsfuut, maar we kunnen hier ook geoorde futen verwachten en verder koekoek, kleine karekiet, grasmus, kneu, geelgors, rietzanger en rietgors.
Bert van Dillen zal deze excursie leiden.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 8 juni bij Bert van Dillen (0346-556 386 of 06-119 251 32 (na 18.00 uur).
Vertrektijd: 6.30 uur (aanwezig om 6.25 uur), terug rond 16.00 uur.
De kosten bedragen € 18,50, graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

 

 

WeBBuddy Website Monitor