Ruygeborg/Waverhoek , 19 augustus – afd. De Bilt/Zeist

Ron Keet schreef:

© GMD

Zwarte Ibis

De excursie is aangekondigd  als de eerste najaarsexcursie en qua weer  lijkt het er behoorlijk op, veel  wind en  aanvankelijk wat regen. In plaats van de Groene Jonker, waar  flink bemalen wordt om het riet te laten groeien (een goede tip van Sjef ten Berge)besluiten we  naar het nattere Waverhoek te gaan.
We starten onze wandeling met 9 deelnemers  in het door Natuurmonumenten beheerde gebied Ruygeborg . Ook dit gebied is redelijk  droog, maar er staat ons gelijk een aangename verrassing te wachten. Het is een overvliegende zwarte ibis, onmiskenbaar met zijn prachtige gekromde snavel, een soort die de meesten van ons alleen vanuit de dierentuin kenden. Jammer genoeg krijgen we deze vogel niet zittend in beeld, dan zou ons gebleken zijn dat de vogel voornamelijk donkerbruin is.
Een rondje lopen is in de Ruygeborg niet mogelijk dus we gaan heen en weer. In het water treffen we  veel eendensoorten aan, zoals zomertaling, wintertaling, slobeend, bergeend (juveniel), kuifeend  en krakeend. Veel steltlopers zijn er niet te vinden. Het blijft bij  kleine plevier, kievit, witgat, watersnip en een overvliegende regenwulp. Een overvliegende late gierzwaluw , een man tapuit en een gele kwikstaart zijn nog verrassend. We lopen terug naar onze auto’s en gaan  naar de  volgende minder droge bestemming.

Lees hier het hele verslag.

Excursie Maasvlakte, 27 augustus – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Visarend

Zondag 27 augustus was weer de aftrap van een nieuw seizoen excursies voor afdeling Utrecht-stad, en we begonnen dit seizoen met een tochtje richting Maasvlakte. Met een groep van 14 personen begonnen we met over zee kijken: er vloog een aantal Grote Sterns, er doken wat zeehonden op, en opeens was daar een Kleine Jager. Op de dijk vonden we een aantal Tapuiten en daartussen ook meerdere Paapjes. We zochten nog wat verder in het luzerneveld maar vonden weinig behalve spreeuwen en kneuen.

We reden naar het uitkijkpunt bij de Westplaat, waar we behalve flink wat steltlopers als Drieteenstrandlopers en Bontbekplevieren ook een flink aantal zeehonden zagen liggen. Toen alles de lucht in ging, bleek de bron van de paniek een overvliegende Visarend.
Lees hier het hele verslag.

Kraanvogels worstelen met droog 2017

Van de site van Vogelbescherming Nederland:

© GMD

Kraanvogel

Al jaren hebben de kraanvogels in Nederland een mooie stijgende lijn te pakken. Maar 2017 was een lastig jaar. Hoewel er een recordaantal van 22 paren werd geteld, vlogen er uiteindelijk slechts 9 jongen uit. In Drenthe en Friesland was het broedsucces zeer matig. Gelukkig pakte het in nieuwe gebieden in Overijssel en Gelderland iets gunstiger uit.
Kraanvogels broeden in Nederland in hoogvenen, natte heidevelden en bossen met heide en vennen. Ze hebben rust, ruimte en nattigheid nodig. Maar het was droog in 2017. Broedplaatsen vielen droog, werden verlaten en nalegsels bleven nagenoeg uit. De droogte maakte zelfs in natte hoogveengebieden broedplaatsen ongeschikt. Nesten werden daardoor extra kwetsbaar en bereikbaar voor roofdieren. Dit jaar zijn er in Nederland 22 paren kraanvogels geteld (21 in 2016). Daarvan hebben er uiteindelijk 16 een nest gebouwd. Er zaten territoria in Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In deze twee laatste provincies kwam het echter niet tot nestbouw.

Lees hier het hele artikel.

Astrid – de Europese avonturen van een vrouwtje grauwe kiekendief

Van de site van de Werkgroep Grauwe Kiekendief.

© GMD

Grauwe Kiekendief

Deze zomer is het nest van de ‘Duitse’ grauwe kiekendief Astrid beschermd door onze Tsjechische collega Dušan Rak. Hij vond Astrids nest in een gebied in Tsjechië waar anders zelden grauwe kiekendieven broeden. Hoe hij wist dat Astrid daar zat? Zij is sinds 2012 uitgerust met een satellietzender! De lotgevallen van Astrid tonen het belang van een Europees perspectief bij bescherming van de soort.
Dušan Rak maakt deel uit van een hecht netwerk van kiekendiefbeschermers in Europa die elkaar op de hoogte houden van de resultaten van bescherming, samenwerking met landbouwers en onderzoek. Sinds 2005 zijn grote stappen gezet in het onderzoek, dankzij het gebruik van satellietzenders en speciale loggers. Nu we de bewegingen van Astrid al zes broedseizoenen volgen, weten we meer over de uitwisseling tussen broedgebieden.

Lees hier het hele artikel.

Onzichtbare vogel nu ook onvindbaar

Van de site van de Vogelbescherming Nederland

Het was ooit een geluid dat hoorde bij het nachtelijk bruisen van het platteland. Naast wat gerommel in het hooi achter de boerderij klonk er ook luid en raspend geluid uit het naburige grasland. De raspende roep van de kwartelkoning is grotendeels verstomd op het platteland, maar dit jaar zijn de aantallen lager dan ooit: nog maar 36 roepende mannetjes konden worden getraceerd.
Doodstil op het platteland
Is dat erg? Ja, want hoewel de soort bijna niet te zien is (het zien van een kwartelkoning kan zelfs doorgewinterde vogelaars in extase brengen) is het een indicator van een gezond platteland en vitale rivieren (kwartelkoningen huizen graag in rivier- en beekdalen). Net als de grutto, en de patrijs, en de kwartel, veldleeuwerik en ortolaan. Die laatste is al even uit Nederland verdwenen, die trok het hier niet meer. Gaat de kwartelkoning ‘m nu achterna?
Simultaan zoeken
Ruim 150 vrijwilligers zochten twee nachten lang, en dat met z’n allen tegelijk om dubbeltellingen te voorkomen, naar kwartelkoningen. Op alle plekken die geschikt zijn of waren. De graanakkers van het Groningse Oldambt bijvoorbeeld, de uiterwaarden van de IJssel of Drentse beekdalen. Hoe zo’n kwartelkoning eruit ziet? Een bruine, wat kipachtige vogel. Zo groot als een waterhoen, of krielkip. En door z’n schuwe leefwijze bijna altijd totaal onzichtbaar: kwartelkoningen verlaten niet graag de dekking van de dichte plantengroei waarin ze leven. Alleen een roepend mannetje is traceerbaar, op een windstille nacht tot op zo’n kilometer afstand.
Lees hier het hele verhaal.

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten

Meer items ophalen