«

»

jan 06

Welke vogels maken ‘s winters gebruik van vogelakkers?

Van de site van Nature Today:

© GMD

Grauwe Kiekendief


Vogelakkers zijn ontwikkeld als foerageergebied voor de grauwe kiekendief, een zomergast die voornamelijk veldmuizen eet. Maar gebruiken andere muizenetende roofvogels zoals de blauwe kiekendief en ruigpootbuizerd dezelfde vogelakkers ook gedurende de wintermaanden? En hebben veldleeuweriken ook ’s winters profijt van deze volveldse maatregel?
Dat vogelakkers ’s winters een grote aantrekkingskracht uitoefenen op vogels is niet zo vreemd, aangezien er dan in een groot deel van het open boerenland weinig voedsel te vinden is. Veel akkers zijn geploegd en veel percelen zijn ingezaaid met wintertarwe, dat ’s winters als groen sprietje op het veld staat. In drie provincies zijn onder regie van Werkgroep Grauwe Kiekendief en Vogelbescherming Nederland vogelakkers aangelegd.
Lees hier het hele bericht.

WeBBuddy Website Monitor