Activiteiten De Bilt-Zeist

Er zijn verschillende mogelijkheden om actief mee te doen:

  • Je inzetten bij overleg met diverse partijen in de gemeente De Bilt tbv nestgelegenheid voor gierzwaluwen.
  • Voor het nestkastenproject in het Van Boetzelaerpark wordt assistentie gezocht bij monitoring en registratie van de broedresultaten.
  • Na de verondieping van de Hooge Kampse Plas zullen de handen uit de mouwen moeten om slikkige eilandjes vrij van begroeiing te houden.
  • De excursies staan op de website. Geef je op. Heb je ook een plan of idee? Laat het ons weten.

Wil je meer informatie of wil je actief meedoen, neem dan gerust contact op met Wigle Braaksma via wiglebraaksma@vogelwachtutrecht.nl

Gierzwaluwproject

We zijn bezig met de voorbereiding van een Gierzwaluwproject  in de gemeente De Bilt, waarvoor -via Vogelbescherming Nederland- een fors geldbedrag beschikbaar gesteld is. Het plan is om in  2017 in overleg met lokale woningbouwvereniging (SSW) en  BENG (Biltse Energie Neutrale Gemeente) te overleggen hoe wij bij nieuwbouw, renovatie en energiebesparende maatregelen (isolatie, plaatsing van zonnepanelen) nestgelegenheid voor gierzwaluwen kunnen behouden en/of realiseren in de gemeente De Bilt. Voor dit project willen we graag één of enkele afdelingsleden vragen om hieraan mee te werken.

Nestkastenproject Van Boetzelaerpark

In 2016 is een bijdrage geleverd aan het nestkastenproject in het Biltse Van Boetzelaerpark. Dit project is bedacht en wordt uitgevoerd door de Stichting Vrienden Van Boetzelaerpark, waarbij de Vogelwacht gedurende de opstartfase betrokken is bij advisering rond plaatsing, inspectie en onderhoud  alsmede hulp bij monitoring en registratie van de broedresultaten in de 39 nestkasten. Ook bij dit project is deelname van leden van onze afdeling gewenst.

Hooge Kampse Plas

© Hein Prinsen

Slechtvalk bij de Hooge Kampse Plas

De afgelopen jaren zijn er aan de noordzijde grote hoeveelheden slib op de bodem van de plas aangebracht. Deze zeer diepe gedeelten worden op die manier ondieper gemaakt, wat het bodemleven moet bevorderen. De Vogelwacht Utrecht is nauw betrokken bij het proces om met haar kennis bij te dragen aan een zo verantwoord mogelijke uitvoering door opdrachtgever Utrechts Landschap en uitvoerder K3 Delta. De Vogelwacht wil dat de waarde van de plas voor de vele – vaak bijzondere –  vogels behouden blijft; lees ook het overzichtsartikel in de Vierklank van 14 september 2016.

In 2016 is aan de zuidkant gestart met de verondieping tot ca. 10 meter, fase 2b. De natuurontwikkeling bij de plas bestaat met name uit het maken van eilanden,  alsmede het creëren van flauwe oevers met riet en ondiep water (circa 1,5 meter diep) aan de noordzijde van de plas, waardoor waterplanten op de bodem kunnen groeien.  Het tijdstip om actiever als vogelwerkgroep wat aan de plas te doen nadert: naar verwachting zal in het najaar van 2017 voor het eerst de hulp van onze Vogelwacht worden ingeroepen voor het verwijderen van vegetatie op de in 2017 gerealiseerde vogeleilanden.

Landgoed Sandwijck en A.N.V. Noorderpark

De Vogelwacht afdeling De Bilt is al 30 jaar actief op Landgoed Sandwijck.  Samen met leden van Werkgroep Sandwijck en Agrarische Natuur Vereniging Noorderpark  participeert Wigle Braaksma namens de Vogelwacht in de denktank rond de aanleg van natuurlijke oevers in het Noorderpark. Hij  participeert  tevens in diverse overleggroepen, zoals  werkgroep Sandwijck,  Agrarische Natuurvereniging  Noorderpark en enkele bewonersverenigingen in De Bilt.