De roek wordt heen en weer gejaagd

Van de site van NATURE TODAY:

© MGD

Roek

‘Kraaien nemen alleen maar toe’, is een veelgehoorde opmerking. In de afgelopen dertig jaar gaat die vlieger echter voor geen van de algemeen voorkomende kraaiensoorten op. De broedvogelaantallen van gaai, ekster, kauw en zwarte kraai zijn stabiel, die van de roek nemen af. Desondanks bezorgt de roek sommige gemeenteambtenaren en dorpsbewoners hoofdbrekens? Is dat terecht?
Rond 1970 zat de roek in een diep dal, een gevolg van intensieve afschot en (deels onbedoelde) vergiftiging. Door wettelijke bescherming en verminderd gebruik van gifstoffen kwam herstel op gang. Na een top rond de eeuwwisseling namen de aantallen weer met zo’n veertig procent af. Momenteel gaat zijn er van de roek minder dan 50.000 broedparen. Door die afname wordt de Staat van Instandhouding van de roek als broedvogel in Nederland als ‘matig ongunstig’ beoordeeld. Dit staat in schril contrast met de toename van (vermeende) overlast, met name veroorzaakt door broedkolonies. Wat is hier aan de hand?
Lees hier het hele artikel.