Excursieverslag Zeeland – Zuid-Hollandse delta op zaterdag 17 januari 2015 – afd. Driebergen/Doorn

Na tien aaneengesloten natte dagen voorafgaand aan deze excursie (6/1 t/m 15/1  60 mm regen) kwamen we goed weg met een onbewolkte morgen en middag. De Laagwatertijdstippen lagen op 5.05 uur ’s morgens en 7.25 uur in de namiddag. Dat bepaalde ons reisschema : Stellendam → Koudekerke → STOP →Weevers & Flaauwers inlagen – Prunjepolder – 15.00 uur Brouwersdam. Bij voldoende afgaand tij wordt er gespuid en is de belangstelling van viseters bij die Brouwersdam verzekerd.

De slechtvalk op een strandpaal bij Stellendam, die de goudplevieren en de ene zilverplevier daar zat te monsteren was een goed begin. Aan de andere kant van de havenweg, in het Zuiderdiep was een koor van wintertalingen te horen en zwom een ingedommelde casarca tussen de slobeenden. Op Schouwen was Koudekerke en omgeving goed voor vijf kleine zilverreigers, een ijsvogel, een lepelaar, die in brak water aan het zeven was en een sluwe sperwer, die zijn stiekeme lage kruisvlucht aan het oefenen was. Het hoge water rond een uur of één maakte dat we bij het restaurant de Heerenkeet geen slikjes hadden om steltlopertjes bezig te zien.

Na de pauze gingen we verder met ons te verbazen over de grote aantallen tureluurs, maar dat grote aantal was geen beletsel om in hun midden een zwarte ruiter te determineren. Halverwege laagwater kwamen over de zuidrand van de Prunjepolder, waar we toen stonden, compacte vluchtjes van honderden watersnippen, bonte strandlopers, bontbekplevieren en vier kemphanen over. Toen het vleugelgeruis voorbij was begrepen we dat het laagwater er aan zat te komen en het dus hoog tijd werd om de spuisluizen van de Brouwersdam op te zoeken. Het spuien stelde weinig voor, maar de grijze zeehond in drievoud binnen de betonning van de uitstroom was wel spectaculair. Roodkeelduiker, kuifduikers, zwarte zee-eenden, grote zee-eend, massale middelste zaagbekken, brilduikers en ’n eider hielden ons geruime tijd bezig. Dat we ondanks de niet aflatende inspanningen van Bouke de ijseend niet konden betrappen was bij zoveel mazzel in de waarnemingen snel vergeten.

Temp: +0° → +4° C   Wind ~ 3 à 4 Bft ZW  Bew: 0 → 1 (16.00 uur)  LW

Soorten:  roodkeelduiker,  fuut, kuifduiker, aalscholver, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, knobbelzwaan, kolgans, grauwe gans, brandgans, rotgans, nijlgans, casarca, bergeend, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend, kuifeend, eider, zwarte zee-eend, grote zee-eend, brilduiker, middelste  zaagbek, sperwer, buizerd, torenvalk, slechtvalk, fazant, meerkoet, scholekster, bontbekplevier, goudplevier, zilverplevier, kievit, paarse strandloper, bonte strandloper, kemphaan, watersnip, wulp, zwarte ruiter, tureluur, kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, houtduif, turkse tortel, ijsvogel, grote bonte specht, merel, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, huismus, steenloper en vink.

 

Sjef ten Berge