Nijkerkernauw/Schuitenbeekdelta/polder Arkemheen – 23 februari 2019

Hanneke Lankhof schreef:

© GMD

Grutto’s

Met 12 deelnemers vertrekken we uit De Bilt. Op onze eerste stopplaats bij het stoomgemaal Nijkerk sluiten 2 deelnemers uit Amersfoort zich bij ons aan. Waar het in De Bilt nog mild qua temperatuur en windkracht was, daar waait op de Zeedijk bij het Nijkerkergemaal een gure koude wind die handschoenen onmisbaar maakt. Het is 3 graden, onbewolkt, het voelt veel kouder aan door de oostelijke wind. Desondanks zitten de eerste grutto’s in het veld en baltsen de brilduikers en futen op het randmeer. Boven ons jubelt een veldleeuwerik, roepen de tureluurs en kieviten. In de verte zien we kemphanen en goudplevieren. Twee holenduiven zijn lekker aan het “tortelen” op een stellage bij het gemaal. Kortom lentetaferelen op deze meteorologische winterdag. Wintergasten als brandganzen, kolganzen, grote zaagbekken, smienten, pijlstaarten en wintertalingen zijn volop aanwezig. Langs de rietkraag duiken diverse dodaarzen.

Na al dit moois stappen we de warme auto’s in en gaan we naar de dijk van Delta Schuitenbeek. Hier hebben we fantastisch zicht op een streep van zo’n 400 grutto’s. Er wordt gezocht naar een IJslandse, die uiteindelijk toch niet met zekerheid gevonden wordt. Leuke krenten in de pap zijn witgat, pontische meeuw en meerdere nonnen. We lopen de dijk af in noordoostelijke richting. Ondertussen is het fietsverkeer behoorlijk toegenomen en wel zodanig dat kijken onrustig wordt: steeds weer opzij gaan om snelle fietsers te laten passeren. We zien 1 Kleine Canadese gans naast een aantal Grote Canadese ganzen. Een groep van 33 kluten staat prachtig in het zonnetje. Ineens vliegen ze op en oh wat mooi hagelwit en elegant zijn ze in de vlucht. Tussen de kemphanen worden de eerste 3 bonte strandlopers ontdekt. Op de terugweg strijkt een waterpieper neer langs een waterrandje. Hij laat zich prachtig bewonderen.

Terug bij de auto’s besluiten we richting Nekkeveld te gaan, alsof we nog niet genoeg hebben gehad.… Het blijkt een schot in de roos te zijn, de weg richting het buurtschap Nekkeveld leidt ons naar een waar vogelwalhalla: in een groot plasdrasjes gebied wemelt het van de eenden en steltlopers. Er worden hier 8 steltlopersoorten ontdekt: kievit, scholekster, kemphaan, tureluur, grutto, goudplevier, bonte strandloper en bontbekplevier. Voorts smienten, bergeenden, wintertalingen en wilde – en krakeenden. De vogels zitten zo dicht op elkaar dat je met gemak kemphaan, goudplevier en bonte strandloper in 1 scoopbeeld kunt pakken. Uit het niets vliegt er een zeearend over: mooi om te zien. Wat later wordt er op een hekje een slechtvalk ontdekt. Tot slot een overvliegende ooievaar. We besluiten er een punt achter te zetten:  verzadigd en voldaan vertrekken we, nog namijmerend over deze prachtige dag, die zoveel mooie soorten heeft opgeleverd: geweldig.

soortenlijst:

Brandgans – Branta leucopsis Grote Canadese Gans – Branta Kleine Canadese Gans – Branta hutchinsii
Grauwe Gans – Anser anser Kolgans – Anser albifrons Knobbelzwaan – Cygnus olor
Nijlgans – Alopochen aegyptiaca Bergeend – Tadorna tadorna Slobeend – Spatula clypeata
Krakeend – Mareca strepera Smient – Mareca penelope Wilde Eend – Anas platyrhynchos
Pijlstaart – Anas acuta Wintertaling – Anas crecca Tafeleend – Aythya ferina
Kuifeend – Aythya fuligula Brilduiker – Bucephala clangula Nonnetje – Mergellus albellus
Grote Zaagbek – Mergus merganser Dodaars – Tachybaptus ruficollis Fuut – Podiceps cristatus
Ooievaar – Ciconia ciconia Blauwe Reiger – Ardea cinerea Grote Zilverreiger – Ardea alba
Aalscholver – Phalacrocorax carbo Zeearend – Haliaeetus albicilla Buizerd – Buteo buteo
Waterhoen – Gallinula chloropus Meerkoet – Fulica atra Scholekster – Haematopus ostralegus
Kluut – Recurvirostra avosetta Kievit – Vanellus vanellus Goudplevier – Pluvialis apricaria
Bontbekplevier – Charadrius hiaticula Wulp – Numenius arquata Grutto – Limosa limosa (Waaronder IJslandse grutto)
Kemphaan – Calidris pugnax Bonte Strandloper – Calidris alpina Watersnip – Gallinago gallinago
Witgat – Tringa ochropus Tureluur – Tringa totanus Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
Stormmeeuw – Larus canus Grote Mantelmeeuw – Larus marinus Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
Zilvermeeuw – Larus argentatus Pontische Meeuw – Larus cachinnans Holenduif – Columba oenas
Houtduif – Columba palumbus Torenvalk – Falco tinnunculus Slechtvalk – Falco peregrinus
Ekster – Pica pica Kauw – Coloeus monedula Zwarte Kraai – Corvus corone
Pimpelmees – Cyanistes caeruleus Koolmees – Parus major Veldleeuwerik – Alauda arvensis
Tjiftjaf – Phylloscopus collybita Winterkoning – Troglodytes troglodytes Spreeuw – Sturnus vulgaris
Merel – Turdus merula Roodborst – Erithacus rubecula Huismus – Passer domesticus
Witte Kwikstaart – Motacilla alba Graspieper – Anthus pratensis Waterpieper – Anthus spinoletta
Vink – Fringilla coelebs Groenling – Chloris chloris Rietgors – Emberiza schoeniclus