Ontwikkelingen in Afrika belangrijk voor de vogelstand in Nederland

Van de site van SOVON:

© GMD

Rietzanger

Omstandigheden in Afrika spelen een grote rol bij de aantallen trekvogels die in Nederland broeden. Metingen vanaf 1960 laten zien dat veel vogelsoorten die ten zuiden van de Sahara overwinteren sterk afnamen, onder andere als gevolg van droogte, ontbossing en overbegrazing. Maar recent herstellen sommige populaties zich enigszins. Zo profiteren moerasvogels als de Purperreiger en Rietzanger van overvloedige regenval in de Sahel. Dat blijkt uit de net verschenen Vogelbalans. Daarin vat Sovon de ontwikkelingen van Nederlandse vogels jaarlijks samen.
Lees hier het hele artikel.