Jonge blauwe kiekendieven gezenderd en online te volgen

Van de site van SOVON:

©GMD

Blauwe Kiekendief

Anno 2021 broeden er minder blauwe kiekendieven dan zeearenden in Nederland. Alleen op Texel, Terschelling en in de Groningse akkers komen nog paren voor. Afname van de broedpopulatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat teveel jonge vogels hun eerste winter niet overleven. Om te onderzoeken waar het misgaat, zijn ook deze zomer nestjongen gezenderd, waaronder voor het eerst op Terschelling.

Vanaf begin jaren negentig neemt de populatie blauwe kiekendieven in Nederland gestaag af. Waren er in 1992 nog circa 140 paren, tegenwoordig resteert nog geen 10 paar. Die broeden in het Waddengebied en op de akkers in Groningen. De gebieden in de Waddenzee ontlenen hun beschermde status als Natura 2000-gebied mede aan het voorkomen van de blauwe kiekendief en de vraag dringt zich op: waarom gaat het zo slecht met deze soort en hoe kan hij geholpen worden?
Lees hier het hele artikel.

Ganzen vroeg terug van de toendra

©GMD

Toendrarietganzen

In de afgelopen dagen stroomden tienduizenden ganzen ons land binnen, vooral Kolganzen en kleinere aantallen Grauwe Ganzen en Toendrarietganzen. De vogels benutten de gunstige rugwind. Hun aankomst is vroeg ten opzichte van voorgaande jaren, maar niet uitzonderlijk.

Trektellers zagen op 19 en 20 september meer dan 30.000 ganzen binnenkomen. In de eerste plaats waren het vooral Kolganzen, maar onder de overvliegende groepen bevonden zich ook Grauwe Ganzen en Toendrarietganzen (trektellen.nl). De aankomst viel precies in een periode met (noord)oostelijke wind. Eerder onderzoek aan gezenderde Kolganzen liet zien dat dat de ganzen precies zo’n tijdsvenster benutten om snel van de broedgebieden op de Russische toendra naar de overwinteringsgebieden in onze omgeving te kunnen vliegen. De meeste overvliegende vogels werden op telposten in de oostelijke helft van het land gezien. Bij de ingevoerde meldingen op waarneming.nl domineerden in de laatste dagen ook waarnemingen van overvliegende vogels, vaak groepjes van enkele tientallen. Dus van een echt massale aankomst is nog geen sprake. Wel zorgde de vroege aankomst ervoor dat sommige ganzentellers in Friesland honderden Kolganzen in hun telgebieden aantroffen.
Lees hier het hele bericht.

Ruimte voor vogels in de Zuidwestelijke Delta

Van de site van SOVON.

©GMD

Grote Stern

De Zuidwestelijke Delta is een belangrijk gebied voor vogels. Het gebied omvat veel beschermde natuur, zoals het Haringvliet, de Ooster- en Westerschelde, maar het wordt ook intensief gebruikt voor onder andere recreatie, industrie en windenergiewinning. En dat botst. Eerder onderzoek heeft al laten zien dat vogelpopulaties door de aanleg van de Deltawerken er op achteruit zijn gegaan. Hoe kunnen vogels in het Deltagebied het beste beschermd kunnen worden tegen alle menselijke activiteit?

Om deze vraag te beantwoorden, is het nodig de vogelpopulaties grondig in kaart te brengen. Op initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Provincie Zeeland heeft een team onderzoekers onder leiding van Sovon Vogelonderzoek Nederland hiervoor een zogenaamde geïntegreerde populatieanalyse (IPA) uitgevoerd. Hierbij worden niet alleen de vogels jaarlijks geteld, maar worden ook gegevens verzameld over het broedsucces, de sterfte en de overleving van vogels. Met deze gegevens zijn veranderingen in aantallen beter te verklaren, waardoor gerichte bescherming mogelijk is.
Lees hier het hele artikel.

Excursie Biesbosch 12-09 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Waterrietzanger

Na de lange coronastop vierden we zondag 12 september onze eerste excursie na lange tijd. Net als de laatste excursie voor de coronatijd was de bestemming de Biesbosch. Met een groep van zo’n 10 mensen togen we die kant op.
Gisteren was een Waterrietzanger waargenomen in een nieuw stukje polder bij Dordrecht, dat leek ons een mooi startpunt. Daar aangekomen vloog eerst een Bosruiter roepend over ons heen met een opvallende, en ons onbekende roep. Het leek het meest op een baltsroep, iets wat je niet verwacht in september, maar het was toch echt een Bosruiter. Ook Groenpootruiters en een Zwarte Ruiter lieten zich horen en zien. Af en toe klonk een rietzanger-rateltje vanuit het riet, dus we postten langs de rietrand met de hoop dat de Waterrietzanger zich zou laten zien.
Lees hier het hele verslag.

Gevaarlijke verleidingskleuren

Van de site van de Vogelbescherming Nederland

©GMD

Pimpelmees

Intense kleuren zijn wild aantrekkelijk voor vogelvrouwtjes. Het kan niet bont genoeg. Waarom eigenlijk? Een schutkleur is toch veel handiger als je niet opgegeten wilt worden?
Opvallend gekleurd zijn brengt voor vogels een risico met zich mee: je valt nogal op bij roofdieren. Alle risico’s ten spijt zijn veel vogelmannen toch buitengewoon bont uitgedost, want dan krijgen ze tenminste een vrouwtje. Die kleuren helpen vogelvrouwen namelijk om de beste partner te herkennen. En dat betekent meer nakomelingen op de lange termijn: essentieel in de natuur.

Voor u zien pimpelmezen er vast allemaal hetzelfde uit: geel buikje, blauw petje…
Vogels zien anders dan mensen
U ziet misschien bij veel vogels helemaal geen verschil in kleur: pimpelmezen hebben allemaal een geel buikje en een blauw petje. Een vrouwtjesmees daarentegen ontdekt grote verschillen tussen allerlei tinten geel en blauw. Daarbij ziet ze ook nog kleuren die wij niet zien, bijvoorbeeld ultraviolet in het petje. Hoe intenser de kleuren, hoe fitter het mannetje en hoe sterker de toekomstige kuikens.
Lees hier het hele artikel.