Weidevogels redden

De bedreigingen zijn legio voor de weidevogels. Het is een bekend rijtje, van verkleining van het leefgebied, te intensieve landbouwpraktijken met vaak maaien, de achteruitgang van het aantal insecten, tot alle predatoren die nu veel meer kans krijgen op het verschraalde platteland. Maar op veel plekken in Nederland zetten mensen ook hun beste beentje voor. Met veel liefde wordt alles op alles gezet om kenmerkende soorten zoals kieviten en grutto’s voor Nederland te behouden. Zo ook in een bijna verborgen gebiedje in de gemeente Houten. Het heet “De Kroon” en er is in samenwerking met de Vogelbescherming een mooi filmpje van gemaakt.

De casarca’s van het Eemmeer: mysterie ontrafeld

Van de Site van de Vogelbescherming.

© GMD

Casarca

De casarca, in sommige opzichten een ‘neef’ van de bergeend, broedt maar mondjesmaat in ons land. Het gaat dan vooral om (nakomelingen van) ontsnapte of uitgezette vogels. In de nazomer verschijnen op het Eemmeer echter enorme groepen die er de slagpenrui komen uitzitten. Dankzij onderzoek is nu de herkomst van deze vogels achterhaald.
Steppebewoners
Het huidige verspreidingsgebied van de casarca omvat vooral zoete en brakke meren en kusten in de steppes van Centraal-Azië, oostelijk tot in Mongolië. Drooglegging van wetlands en jacht hebben de aantallen doen slinken. De voor Nederland dichtstbijzijnde noemenswaardige broedgebieden liggen in Bulgarije, Oekraïne en vooral Turkije.
De Centraal-Aziatische broedgebieden worden in de winter verlaten. En eind 19e eeuw werden invasies in heel Europa opgemerkt, tot IJsland en Groenland aan toe. Dergelijke massale verplaatsingen zijn echter zeer zeldzaam geworden. Een Poolse waarneming in oktober 1978 van een eerder in Kirgizië (als kuiken) geringde vogel geeft nog eens aan dat de soort grote afstanden kan afleggen. Vanwege hun uiterlijk zijn casarca’s echter ook populair bij de houders van waterwild. Een groot deel van de in ons land waargenomen vogels zal dan ook van tamme origine zijn.
Lees hier het hele bericht.

Visarendpopulatie breidt snel uit: drie broedparen in de Biesbosch

Van de site van Staatsbosbeheer:

©GMD

Visarend

Het gaat snel met de uitbreiding van het aantal broedparen van visarenden (Pandion haliaetus) in Nederland. In de Biesbosch zaten dit jaar maar liefst drie paartjes op de eieren. De Biesbosch is momenteel het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden broeden. Het nieuwe paar bestaat uit een mannetje uit het Verenigd Koninkrijk en een vrouwtje uit Duitsland. Het is nog niet te zien hoeveel jongen dit jaar in het natuurgebied uit het ei kropen.
Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, in de Biesbosch. Het waterrijke, uitgestrekte natuurgebied is daarmee een belangrijk startpunt voor deze prille populatie. Een combinatie van een groeiende visarendenstand in buurlanden als Duitsland, de aanwezigheid van dode bomen en hoogspanningsmasten en de aanwezigheid van grootschalig visrijk water hebben daar alles mee te maken. De bijzondere roofvogels zijn in de Biesbosch vaak te vinden in de recent ontwikkelde natuurontwikkelingsgebieden voor waterveiligheid in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Lees hier het hele artikel.

Natuurorganisaties: geen plaats voor zonnepanelen en meer windmolens in IJsselmeergebied

©GMD

Zeearend en Lepelaar

Het IJsselmeergebied wordt als zoekgebied genoemd voor wind- en zonne-energie in zeven Regionale Energie Strategieën. Een zeer zorgelijke keuze. Dit stellen natuurorganisaties in een brandbrief aan het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied dat op 18 juni bijeenkomt.
Het IJsselmeergebied is een internationaal beschermd natuurgebied met Natura 2000-status en is daarmee absoluut ongeschikt voor grootschalige opwekking van energie. De natuurorganisaties zijn groot voorstander van de energietransitie, maar dat mag niet ten koste gaan van de natuurwaarden van het IJsselmeergebied. Alternatieven moeten beter worden onderzocht. Naast de klimaatcrisis hebben we te maken met een biodiversiteitscrisis. De keuze voor energiewinning in natuurgebieden gaat totaal voorbij aan de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland.

Regionale Energie Strategieën
Vorig jaar stelde het kabinet het Klimaatakkoord vast: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Eén van de afspraken is dat dertig energieregio’s onderzoeken waar en hoe duurzame elektriciteit (wind en zon) opgewekt kan worden in Regionale Energie Strategieën. De eerste conceptplannen liggen inmiddels op tafel. In zeven regio’s wordt het IJsselmeergebied genoemd als zoekgebied voor wind- en zonne-energie. In de voorlopige conceptplannen doen de energieregio’s het voorstel om in het Gooimeer en de Gouwzee maar liefst 47 windturbines en 327 hectare drijvende zonnevelden te plaatsen. Het open water lijkt een voor de hand liggende keuze, maar is het niet.
Lees hier het hele artikel.

Weer he-le-maal voor niets

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMD

Grutto

Als grutto’s tijdens het broedseizoen uit Nederland wegtrekken richting overwinteringsgebied, is er maar één conclusie mogelijk: legsel mislukt. Jouke Altenburg volgt aan de hand van kleurringen het wel en wee van een aantal grutto’s. Een daarvan is altijd weer snel uit ons land vertrokken.
Buiten het broedseizoen maken steltlopers graag gebruik van plas-drasgebieden. Ik heb het geluk dat er eentje op fietsafstand van mijn huis ligt. Aankomende en vertrekkende grutto’s gebruiken deze Lekuiterwaard als rustplek om te herstellen van de trek of om zich er op voor te bereiden. Ze foerageren er op muggenlarven en slapen er veilig in een groep met de poten in het water.
Lees hier het hele bericht.