Scholeksters tellen in steden en dorpen

Van de site van SOVON:

©Marcel van Kammen

Foto: Marcel van Kammen

Het begint steeds meer een vertrouwd beeld te worden: broedende scholeksters op platte daken. De scholekster is van oorsprong een kustbroedvogel, maar in de tweede helft van de twintigste eeuw verspreidde de vogel zich steeds meer naar het binnenland. Hoeveel scholeksters broeden er inmiddels in de stad? Daar hopen we in het ‘Jaar van de Scholekster’ achter te komen.
Scholeksters broeden aan de kust in kwelders en op dijken, in agrarisch gebied en in dorpen en steden. In 2009 is berekend dat op dat moment vier procent van de Nederlandse broedparen in stedelijk gebied broedden. Het ging dus om een klein deel van de populatie, maar aangenomen wordt dat dat percentage inmiddels hoger ligt. Hoe hoog precies is niet bekend. Daarom zijn Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland in het ‘Jaar van de Scholekster’ een telproject gestart om de stedelijke broedvogels te tellen. Iedereen kan meedoen.
Scholeksters die op daken broeden, worden al enige jaren gevolgd met het project Scholekster op het dak. Iedereen kan daar op een laagdrempelige manier een waarneming van een dakbroedende scholekster doorgeven. Deze meldingen geven een goed beeld van de verspreiding van scholeksters op daken en helpen de bescherming van de scholekster in de stad. Om in te schatten hoeveel scholeksters er in de stad broeden, zijn extra tellingen nodig. We moeten de tellingen van de stadse populatie immers kunnen vergelijken met die van de broedpopulatie buiten de stad.
Lees hier het hele artikel.