Weidevogels in een veranderend landschap.

Weidevogels in ...._crWeidevogels in een veranderend landschap. Meer kleur in het grasland.

Vele jaren ervaring met weidevogels en het daarbij behorende landschap, zijn door Jan van der Geld, Niko Groen en Ron van ’t Veer verwoord in dit boek dat net zo goed als ondertitel ‘van weleer naar herstel in de toekomst’ had kunnen hebben. Zij nemen ons mee, van de jaren vijftig van de vorige eeuw naar een mogelijk nieuwe en zekere toekomst voor de weidevogels in ons land.

In de eerste hoofdstukken wordt antwoord gegeven op twee vragen:  ‘Wat zijn weidevogels?’, en ‘Wat is hun voorkeursbiotoop?’. Dan wordt er teruggekeken naar begin jaren vijftig toen het in de agrarische gebieden nog goed toeven was voor onze weidevogels. En vooral naar het waarom.

De ruilverkaveling, aanpassing van de waterlopen, uitbreiding van het wegennet, groei van de industrie, aanplant van bomen rond voormalige boerderijen en oprukkende bebouwing, het zijn slechts enkele factoren die het landschap deden veranderen. De intensivering van het boerenbedrijf, schaalvergroting, intensieve bemesting, keuze voor hoogproductieve grassoorten, verlaging van de waterstand en het op stal houden van koeien kwamen daar naast verminderderde reproductie en verhoogde predatie nog eens boven op. Al deze factoren die bepalend zijn voor een afnemende weidevogelstand, komen stuk voor stuk aan bod. De tekst wordt overvloedig met fotomateriaal ondersteund.

Met verantwoord beheer en goede politieke keuzes zien de auteurs toch nog mogelijkheden om de weidevogels voor ons land te behouden. In het algemeen geldt dat de waterstand weer omhoog zal moeten, de mestgift omlaag, het maaiseizoen later moeten aanvangen, de afwisseling van de gewassen groter moet worden en het open karakter van het landschap hersteld.

Een boek vol van wetenswaardigheden en schitterende foto’s dat iedereen die zich aangetrokken voelt tot of bezig houdt met weidevogels als verplichte literatuur op zijn lijstje moet hebben staan.

Bilthoven 18-07-2013

 

Auteurs: Jan van der Geld, Niko Groen en Ron van ‘t Veer
Uitgever: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978905 011 457 8
Prijs: € 29.95