Excursieverslag Amerongse bovenpolder (platform) en Palmerswaard op zaterdag 5 juli 2014

Via het Onderlangs met de miniskyline van Amerongen links een hooilandje rechts en een achtergrond van tjiftjaf, zwartkop en roodborst bereikten we het platform. Bij gebrek aan slikrandjes door de hoge waterstand (beheer) konden we kleine steltlopertjes wel vergeten. Een kleine dertig lepelaars stonden met wat lisdodden en een lepe zilverreiger in hun rug uit te rusten van inspanningen, die ons niet bekend waren. Het afspeuren van het panorama leverde vier van de meest algemene eendensoorten op. Intussen brachten visdiefjes elke vijf minuten een visje aan land op het vergroende eiland onder onze telescopen. Het kwelmoeras ademde rust en werd en passant doorkruist door een bisamrat. Dus versneld naar de Palmerswaard.

Deze waard had het kwelwater in de kleiputten intussen verstopt achter een wildernis van wilgen en braamstruwelen. Al wandelend moest je op de knieën om onder het loof door een blik te kunnen werpen en hoorden we wel de schrille roep van de ijsvogel, die we gelaten moesten laten voor wat het was.

De aankomst bij de rivier was een stuk overzichtelijker met op de zuidoever een steilwand met tientallen nestpijpen van oeverzwaluwen.  Veel ouderlijk gedwarrel ervoor, veel meeuwen en kieviten tussen de kribben en honderden niet zo vliegvlugge ganzen veilig op het water.

Toen we ons omkeerden had de helft van de deelnemers de eerste ijsvogel in beeld. Drie kribben verder zat een nestpijp en ook daar konden we een aanvliegende ouder betrappen, maar het duurde tot de derde ijsvogel voor het hele gezelschap het blauw gezien had. De bereidheid van deze ouder met jong om zich langdurig te laten bewonderen werd zeer op prijs gesteld.

Toen we ook nog het mooie blauw van het glidkruid (Scutellaria galericulata) langs ons grazige pad vonden hadden we de rode ogentroost (Euphrasia officinalis) niet letterlijk nodig om een uur eerder dan gepland, maar door de regen gedreven de excursie te beëindigen.

Temp: +18°C   Wind ~2 à 2 Bft Z              Bew: 1  Lichte regen vanaf ca elf uur.

Soortenlijst :

fuut, aalscholver, blauwe reiger, knobbelzwaan, grote zilverreiger, ooievaar, lepelaar, grauwe gans,nijlgans, wilde eend, slobeend, kuifeend, torenvalk, fazant, meerkoet, scholekster, kievit, oeverloper, kokmeeuw, zilvermeeuw, visdief, holenduif, houtduif, turkse tortel, bosuil, gierzwaluw, ijsvogel, groene specht, witte kwikstaart, winterkoning, heggenmus, roodborst, merel, zanglijster, kleine karekiet, grasmus, zwartkop, tuinfluiter, tjiftjaf, grauwe vliegenvanger, koolmees, ekster, gaai, zwarte kraai, kauw, spreeuw, vink, groenling, putter, rietgors.

Sjef ten Berge