Vogelwacht Utrecht (VWU) – Privacyverklaring

Vogelwacht Utrecht (VWU) – Privacyverklaring 

 1. ALGEMEEN
  a. Deze verklaring is door het bestuur van VWU vastgesteld vanwege de vereisten in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het verenigingsorgaan de Kruisbek is mededeling gedaan van de aanwezigheid van deze verklaring en van plaatsing ervan op de website van VWU.
  b. VWU hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en zorgt ervoor dat de privacy van haar leden te allen tijde wordt gerespecteerd.
 2. PERSOONSGEGEVENS
  a. VWU verwerkt/gebruikt de persoonsgegevens van haar leden uitsluitend ten behoeve van activiteiten die bedoeld zijn om de doelen van de vereniging te bereiken (zie artikel 2 van de Statuten). De gegevens zijn opgenomen in een ledenlijst.
  b. De persoonsgegevens van een lid die worden verwerkt zijn: Voorletters of voornaam, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres en bankrekeningnummer.
  c. De gegevens met betrekking tot de bankrekening van een lid worden uitsluitend verwerkt door de penningmeester van VWU. Deze zorgt ervoor dat de beveiliging van de gegevens is gewaarborgd. De gegevens zijn opgenomen in een ledenlijst.
  d. Persoonsgegevens van een minderjarig lid worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is van ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van het lid.
  e. Alle personen die namens VWU van de persoonsgegevens van een lid kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 3. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
  a. VWU verstrekt de persoonsgegevens van haar leden uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar activiteiten.
  b. Indien er sprake is van een derde partij is er met die derde partij een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin de beveiliging van de persoonsgegevens is gewaarborgd.
  c. Het onder a. en b. genoemde is niet van toepassing indien het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk verplicht en toegestaan is.
 4. PERSOONSGEGEVENS EN WEBSITE VWU
  a. Met betrekking tot de website van VWU zijn passende en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens is gewaarborgd.
  b. De gegevens van een lid van VWU op de website die kunnen worden herleid tot zijn persoon , zijn op de website geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van dat lid.
 5. BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS
  Indien een lid van VWU zijn lidmaatschap beëindigt, worden diens persoonsgegevens niet langer bewaard, tenzij dit het historisch belang van de vereniging dient.
 6. RECHTEN VAN HET LID OMTRENT ZIJN PERSOONSGEGEVENS
  a. Het lid van VWU heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens met uitsluiting van de niet-facultatieve persoonsgegevens als onder 2.b. genoemd. 
  b. Het lid van VWU kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of van een deel daarvan.
  c. Voor het onder a. en b. genoemde fungeert als contactpersoon van VWU de ledenadministrateur
  d. Het lid heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 7. WIJZIGING VAN DEZE VERKLARING
  a. Deze verklaring kan door het bestuur van VWU te allen tijde worden gewijzigd.
  b. Van elke wijziging worden de leden van VWU in kennis gesteld als onder 1.a genoemd.