Arkemheen polder

Zaterdag de 13e april was een excursie gepland naar de polder Arkemheen en de boorden van het Randmeer. Kennelijk nodigde het weer niet zo uit voor onze vogelvrienden en –vriendinnen (voor wie we dit allemaal toch doen) om zich aan te melden, want rond 7.30 uur vertrokken we met z’n vijven in één auto naar het gemaal van Hertog Reinoud. In eerste instantie was het een beetje “mies” weer. Grijs, wat spatjes en nog behoorlijk koud. De beloofde zuidelijke stroming met warme lucht was kennelijk nog niet gearriveerd. Maar naarmate de dag vorderde kwam er steeds meer zon en blauw. Het werd fantastisch!!

We hebben optimaal genoten en dit moet het positieve anti-crisisgevoel geweest zijn waar onze premier een dag ervoor aan refereerde! We geven hierbij de volledig lijst van alle (71) soorten die we gedurende deze (voormalige Zuiderzee)dijkexcursie hebben waargenomen.

Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Ooievaar, Lepelaar, Chileense Flamingo (!), Kolgans, Grauwe gans, Canadese gans, Brandgans, Nijlgans, Indische gans, Bergeend, Wilde eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Zomertaling, Tafeleend, Kuifeend, Brilduiker, Nonnetje, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Tureluur, Grutto, Watersnip, Bokje, Kemphaan, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote- en Kleine mantelmeeuw, Visdief, Holenduif, Houtduif, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw (veel) en mogelijk ook Oeverzwaluw, Graspieper, Witte kwikstaart, Gele kwikstaart, Winterkoning, Blauwborst (7 afz. mannetjes), Tapuit, Merel, Kleine Karekiet, Fitis, Tjiftjaf, Koolmees, Pimpelmees, Boomklever, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink en Rietgors.

Er zijn excursiedagen geweest, waarop we met een korter soortenlijstje thuiskwamen. Motto: als u denkt dat het niks wordt met het weer, meld u dan toch aan. Samen vogels kijken is leuk!

ark1

Een foto-impressie gemaakt door Gerard van Keken