Biesbosch/Noordwaard – 3-09-2022

Peter Dral schreef:

Zaterdag 3 September was het dan zover. Na een zomerpauze van een paar maanden gingen we als afdeling De Bilt/Zeist weer op excursie. Bestemming: De Biesbosch/Noordwaard, weersverwachting 27 graden Celsius, deelnemersaantal 10 (incl. de 3 coördinatoren). De vogel verwachtingen waren goed, ook omdat de week ervoor de afdeling Utrecht Stad veel verschillende soorten had gezien. Na ongeveer 40 minuten rijden kwamen we aan op onze eerste stop aan de Bandijk in Werkendam. We waren nog niet uitgestapt of we kwamen al oren en ogen tekort. Binnen een half uur werd er een heel palet aan soorten ‘gescoord’, waaronder Purperreiger, IJsvogel, Tapuit, Zeearend en Visarend. Het begin kon niet beter. Na dit hectische eerste half uur zijn we naar de waterkant gewandeld waar we onder andere vele watervogels zagen (Krakeend, Wintertaling, Watersnip, Kemphaan etc.). Na een uurtje kijken zijn we verder gereden naar een tweede stop bij een meer uitgestrekt water en slikken landschap waar we nog vele soorten zagen als de Pijlstaart, Casarca, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Grote en Kleine Mantelmeeuw, Pontische Meeuw, Waterral, Bruine Kiekendief, Slechtvalk, Smelleken, Wespendief, Torenvalk, Boomvalk, Zeearend (juveniel) en nog meer soorten. Na een welverdiende lunch zijn we tussen riet, hoog gras en bomen, langs het water gaan wandelen in de hoop wat zangers te kunnen spotten. Helaas was gedurende deze warme middag de vogelactiviteit wat minder en bleef het bij het zien van onder andere de Vink en het horen van een Kleine Karekiet en Cetti Zanger. Wel zagen we in ieder geval nog twee Witgatjes aan de waterkant lopen. Eenmaal om 15.15 terug bij de auto’s besloot ongeveer de helft van de groep nog naar een ander uitkijkpunt te gaan op zoek naar steltlopers terwijl de andere helft van de groep tevreden naar huis ging na alles wat ze die dag gezien hadden. De waarneming lijst bevat meer dan 80 soorten, waar de groep die nog gebleven was een Zwarte Ooievaar heeft toegevoegd.

Terugkijkend was het qua soortenaantal een echte topdag met o.a. veel roofvogels (9 soorten), steltlopers (14 soorten) en eenden (10 soorten) en reigers/ooievaars (7 soorten). Bijzonder waren ook de zichtwaarnemingen van foeragerende waterrallen en blauwborst plus erg vroege smelleken man

Waargenomen soorten: Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Kleine zilverreiger, Ooievaar, Zwarte ooievaar, Wilde eend, Wintertaling, Krakeend, Smient, Pijlstaart, Slobeend, Kuifeend, Bergeend, Casarca, Nijlgans, Grauwe gans, Brandgans, Grote Canadese gans, Knobbelzwaan, Buizerd, Zeearend, Wespendief, Bruine kiekendief, Visarend, Slechtvalk, Smelleken, Boomvalk, Torenvalk, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Bontbekplevier, Kleine plevier, Watersnip, Wulp, Witgat, Oeverloper, Tureluur, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Lepelaar, Bonte strandloper, Kemphaan, Kluut, Grote mantelmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Pontische meeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, IJsvogel, Groene specht, Grote bonte specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Graspieper, Witte kwikstaart, Gele kwikstaart, Zanglijster, Merel, Tapuit, Paapje, Blauwborst, Kleine karekiet, Cetti’s zanger, Zwartkop, Tjiftjaf, Koolmees, Pimpelmees, Rietgors, Putter, Vink, Huismus, Spreeuw, Zwarte Kraai, Kauw, Ekster.

Hieronder enkele foto’s genomen door Janny Vermolen (deelnemer), van links naar rechts:
Slechtvalk, Purperreiger, Watersnip, Bruine Kiekendief (man)