Broedvogelinventarisatie bos Nieuw Wulven 2016

Van half maart tot in juli 2016 is het noordelijk deel van bos Nieuw Wulven geïnventariseerd. Het noordelijk deel van Nieuw Wulven ligt in de gemeente Bunnik. Het gehele bos is in eigendom van Staatsbosbeheer. Het aantal soorten was 37, iets minder dan in voorgaande jaren. Nieuwkomers waren de Glanskop en de Havik. De laatste bezette een horst in een boom pal naast een bospad.

Bosvogels winnen terrein

Nieuw Wulven krijgt steeds meer het kakter van een bos. Dat merk je aan soorten van struweel zoals Bosrietzanger, Sprinkhaanzanger, Fitis en Grasmus die in het noordelijk deelgebied praktisch zijn verdwenen. Daarentegen doen Zanglijster, Tjiftjaf, Zwartkop, Winterkoning en ook Vink het goed. En konden dus nu voor het eerst ook Glanskop en Havik worden genoteerd.

Zuidelijk deel Nieuw Wulven

Soorten van moerassige gebieden als Bosrietzanger, Blauwborst, Rietgors komen wel nog voor in het zuidelijk telgebied, tussen de Rondweg en de Zijlgraaf. Dit gedeelte van Nieuw Wulven is later ingericht. Een deel is open en niet bebost en andere delen zijn moerassig en bevatten veel open struweel. In het zuidelijk deel is net als vorig jaar ook weer de Waterral gehoord.

Toekomstige ontwikkeling

Het hele bosgebied van Nieuw Wulven wordt druk bezocht. Het speelbos en omgeving is een publiekstrekker. Dat is ook de bedoeling. Het bosgebied is onder meer aangelegd om een deel van de recreatiedruk in Amelisweerd op te vangen. Door de bezuinigingen bij Staatsbosbeheer zal echter in  2018 een gat vallen in de financiering van het beheer. Het plan is dat er een horeca-gelegenheid komt die door middel van een erfpachtconstructie het gat moet dichten. Bij veel mensen stuit echter de lokatie en de daarbij horende ontsluiting vanaf de Rondweg van Houten op bezwaren. Dit zal autoverkeer direct in Nieuw Wulven brengen. Het is overigens nog onduidelijk of dit plan doorgaat.

 

Ben Hermans,

Milieu Werkgroep Houten

 

Aantallen broedvogels in Nieuw Wulven Noord  2008, 2012, 2016

2008 2012 2016
Appelvink 1
Boomkruiper 0 0 1
Bosrietzanger 41 12 6
Buizerd 0 1 1
Ekster 2 2 1
Fazant 14 7 2
Fitis 24 12 1
Gaai 2 4 1
Glanskop 2
Goudvink 1
Grasmus 16 11 13
Grauwe gans 0 1 1
Groene specht 1 0 1
Grote Bonte specht 1 1 2
Havik 1
Heggenmus 13 5 5
Houtduif 7 6 6
Kleine Karekiet 6 5 6
Koekoek 2 1 1
Koolmees 3 7 5
Krakeend 2 2 4
Matkop 1 3 1
Meerkoet 13 4 2
Merel 13 14 15
Pimpelmees 1 2 4
Roodborst 0 5 5
Staartmees 1 2 1
Spotvogel 2 0 1
Tjiftjaf 34 30 26
Tuinfluiter 14 13 8
Vink 6 11 10
Waterhoen 2 0 1
Wilde Eend 16 5 3
Winterkoning 30 16 24
Zanglijster 14 12 7
Zwarte Kraai 1 1 2
Zwartkop 17 28 23