Eempolder en Oostmeent – 17 april 2016

Sjef ten Berge schreef:

Zo 17 – 04 – 2016 8.00 – 13.00u Driebergen
Temp: 3,5 → 8 °C    Wind ~ 1 → 3 Bft NNw Bew: 0 → ⅞       Bij ons geen neerslag

Strakblauw en autoruiten krabben. Dat was niet de enige aprilverrassing, want door een gewijzigde route stond een lid van ons gezelschap tevergeefs op de afgesproken plaats. Dat warmt op, maar het kwam goed.

Ook de wind viel mee en zo was “iauw iauw” van twee patrouillerende zwartkopmeeuwen niet te missen als openingsaccoord van onze wandeling over de dijk vanaf de theetuin. Tien eendensoorten in het groen waaronder een duttend zomertalingenpaar waar geen kijker voor nodig was en een pijlstaart in de verte hielden ons van tijd tot tijd staande.
De korrende raaf was zo gehaaid om door de zon te vliegen. Het is altijd wat uitkijken met ze. De gele kwikstaart was voor het scherpste gehoor en de attentste blik. Verschil moet er zijn. Maar het rietveld aan de Oostkant van de Maatpolder met z’n toegewijd voedselbrengende bruine kiekendief is door iedereen uitgebreid gezien. Elke twintig minuten een prooi en één keer een hongerige vrouw net boven de pluimen.
De klok dwong ons tot de terugkeer en bejubeld door rietzangers bereikten we omringd door buien op veilige afstand geheel onbespat de parkeerplaats.

Soortenlijst

Fuut Aalscholver Blauwe reiger Knobbelzwaan Ooievaar Lepelaar
Gr gans Brandgans Canadese gans Bergeend Smient Krakeend
Wintertaling Wilde eend Pijlstaart Zomertaling Slobeend Tafeleend
Kuifeend Br kiekendief♂♀ Buizerd Torenvalk Meerkoet Scholekster
Kievit Grutto Tureluur Zwartkopmeeuw Kokmeeuw Kl mantelmeeuw
Holenduif Houtduif Tu tortel Boerenzwaluw Graspieper Gele kwikstaart
Witte kwikstaart Winterkoning Merel Heggenmus Rietzanger Tjiftjaf
Boomkruiper Gaai Ekster Kauw Zw kraai Raaf
Spreeuw Huismus Vink Groenling Rietgors