Excursie Arkemheen 28-10-2023

Wigle Braaksma schreef:

© Sander Houwen

Visarend

Geen zuidpier, maar…. wel veel vogels rondom en vanaf een oude zeedijk !
Op 28 oktober 2023 treffen 7 vogelaars elkaar rond 8 uur in De Bilt voor een geplande (zee)vogel-excursie op de zuidpier te IJmuiden.

Vanwege horror-weersprognoses (aanwakkerende wind van 2-> 7 B; vrijwel continue regen en zware onweersbuien langs Noordzeekust en nabij IJmuiden) wordt ter plekke overlegd en besloten om excursiedoel en locatie te wijzigen. We rijden vervolgens naar een oude zeedijk op de grens van polder Arkemheen en de randmeren, waar we (vanaf 08:45-14:30 uur) genieten van erg veel (soorten en exemplaren) vogels!
We starten vanaf de parkeerplaats bij het Putter Gemaal en lopen (tot circa 12:30 uur) over de zeedijk in oostelijke richting (naar Schuitenbeekdelta ) en vervolgens weer terug.
Weersomstandigheden zijn hier gelukkig prima: zuidenwind 3 B, droog, bewolking van 100-> 90 %, ca. 14 graden C. Rustige start met aardige aantallen kol- en brandganzen, handvol Cetti’s zangers, roodborsttapuiten en 3-tal witgatjes. Helaas nul kleine zwanen, maar op terugweg laten (verwachte) waterpieper, en (onverwachte & late!) visarend zich weliswaar kort maar duidelijk bekijken. Bij meeuwendam vooral smienten en in polder veel foeragerende goudplevieren en 6 dito kemphanen
Na een korte rit wandelen we (vanaf 12:45-14:30 uur) vanaf de parkeerplaats bij het Nijkerker gemaal circa 1 kilometer westwaarts. Na een tip van een vogelaar dat koereigers en grote zaagbekken aanwezig zijn, treffen we beide soorten en ontdekken we tevens 2 zeearenden, 15 brilduikers en 1 overvliegende blauwe kiekendief. Jagende slechtvalk(en) zorgen voor veel onrust onder talrijk aanwezige kieviten en goudplevieren , maar ruim 450 wulpen blijven as usual stoïcijns rusten.

fuut

dodaars

aalscholver

blauwe reiger

grote zilverreiger

koereiger

wilde eend

wintertaling

krakeend

smient

pijlstaart

slobeend

kuifeend

brilduiker

grote zaagbek

bergeend

nijlgans

grauwe gans

kolgans

brandgans

grote canadese gans

zwaangans

knobbelzwaan

buizerd

zeearend

blauwe kiekendief

visarend

slechtvalk

torenvalk

fazant

waterhoen

meerkoet

kievit

goudplevier

watersnip

wulp

witgat

bonte strandloper

kemphaan

kleine mantelmeeuw

 

zilvermeeuw

stormmeeuw

kokmeeuw

houtduif

holenduif

turkse tortel

ijsvogel

veldleeuwerik

graspieper

waterpieper

witte kwikstaart

kramsvogel

koperwiek

merel

roodborsttapuit

roodborst

cetti’s zanger

tjiftjaf

pimpelmees

rietgors

putter

sijs

spreeuw

raaf

zwarte kraai

ekster

kauw

gaai

 

haas

NB: leuke en/of opmerkelijk talrijke soorten zijn in bovenstaande lijst gecursiveerd.