Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 30 maart, Lekuiterwaarden bij Everdingen

Op deze prille lentedag gaan we op zoek naar net gearriveerde zomervogels en nagenieten van onze wintergasten in de Lekuiterwaarden bij Everdingen. We wandelen over de dijk en door de uiterwaarden en hopen op de eerste zingende blauwborsten, rietzangers en fitissen. Kans op de jaarrond aanwezige Cetti’s zanger, maar ook op net aangekomen zomertaling, bruine kiekendief en steltlopers (grutto, tureluur, kemphaan, plevieren). Ook gelegenheid om tijdelijk afscheid te nemen van smient, kolgans, waterpieper en andere wintervogels.

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie kan vochtig zijn)
Opgave: mogelijk tot en met 28 maart bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl  of via 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Restaurant Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur


Zondag 14 april, Vroege wandelexcursie Sandwijck i.s.m. IVN De Bilt

Doel: zangvogels tijdens ochtendconcert

De jaarlijkse combi-excursie van onze Vogelwachtafdeling en de lokale IVN –gericht op de herkenning van zangvogels- wordt ook dit jaar in april georganiseerd op landgoed Sandwijck. Met toestemming van Het Utrechts Landschap mogen we ook het afgesloten deel van dit natuurgebied betreden. We verwachten de eerste doortrekkende of zich vestigende zomerzangers (tjiftjaf, zwartkop, fitis), hopen op vroege koekoek en sprinkhaanzanger en zoeken naar –jaarrond aanwezige- slechtvalk, havik, ijsvogel, glanskop en boomklever.

Tip: waterdicht schoeisel/laarzen is gewenst; na afloop is er thee/koffie in de schuur van Werkgroep Sandwijck
Opgave: mogelijk tot en met 12 april bij Wigle Braaksma: bwigle@hotmail.com
NB: Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en het excursiedoel kunnen maximaal 30 deelnemers mee. Verzameltijd/start: 6.00 – 8.00 uur
Waar: P-plaats Utrechts Landschap/Sandwijck, Utrechtseweg 301, De Bilt


Zaterdag 25 mei, Zouweboezem

Vandaag bezoeken wij de vermoedelijk grootste purperreigerkolonie van noordwest Europa. Sinds dit jaar wordt dit prachtige natuurgebied tot de provincie Utrecht gerekend. De eerste voedselvluchten van deze fraaie reigers zullen worden gekruist door rondvliegende bruine kiekendieven, zwarte sterns laten zich op en bij hun nestvlonders bewonderen en in de rietzones zijn behalve rietzangers en karekieten ook Cetti’s zangers en blauwborsten waarneembaar.
We lopen via de Boezemweg naar het wandelpad door poldergebied, vervolgens naar de molen en via de Zederikkade weer terug naar de parkeerplaats.

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie kan vochtig zijn)
Opgave: mogelijk tot en met 23 mei bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltsche Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zaterdag 22 juni, Eempolders

Op de één-na-langste dag van 2019 gaan we naar het meest weidevogelrijke gebied van onze provincie. Voor veel weidevogels is het broedseizoen nu weliswaar voorbij maar er zijn nog steeds scholeksters, kieviten, grutto’s en tureluurs met (grote) jongen aanwezig.
We gaan wandelen vanaf de theetuin in Eemnes naar de vogelkijkhut bij het Eemmeer om te kijken of de eerste casarca’s en krooneenden al zijn gearriveerd. In de polders zoeken we graspiepers en gele kwikstaarten en hopen we stiekem op een ontmoeting met wespendief, velduil en/of raaf…

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie kan vochtig zijn)
Opgave: mogelijk tot en met 20 juni bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 15 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltsche Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur