Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 25 februari, polder Arkemheen/Nekkeveld

Opnieuw starten we ons excursieprogramma met een watervogelexcursie naar de polders Arkemheen en Nekkeveld plus aangrenzende randmeren. Behalve duikeenden, brilduikers en zaagbekken ten noorden van de oude Zuiderzeedijk verwachten we veel ganzen, smienten en steltlopers in de polders. We gaan ook op zoek naar kleine zwanen, waterpiepers en roofvogels.

Meenemen: iets te eten/drinken en warme kleding
Opgave: t/m 23 februari bij Wigle Braaksma: wiglebraaksma@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8 uur; terug ca. 15 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Vervoerskosten: 20 euro/auto, te verrekenen met chauffeur 

 

Zaterdag 25 maart, Everdingen

We gaan in de fraaie Everdingerwaard zoeken naar een scala aan vogelsoorten. Mogelijk treffen we al wat vroege zomersoorten (zomertaling, zwartkop, fitis, boerenzwaluw, blauwborst en rietzanger), zijn er nog wintergasten aanwezig (grote zaagbek, smient, kolgans, wulp) en ontdekken we leuke doortrekkers (bontbekplevier, witgat, kemphaan) naast jaarrond aanwezige soorten als dodaars, grote zilverreiger en Cetti’s zanger.

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel
Opgave: mogelijk t/m 23 maart bij Peter Dral: peterdral@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8 uur, terug ca. 14 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Vervoerskosten: 15 euro/auto, te verrekenen met chauffeur

 

Zondag 23 april, Vroege wandelexcursie Sandwijck i.s.m. IVN De Bilt

De traditionele combi-excursie van onze afdeling en de lokale IVN –gericht op herkenning van zangvogels tijdens voorjaarsochtend-concert – wordt dit jaar georganiseerd op landgoed Sandwijck. Met toestemming van Het Utrechts Landschap mogen we het afgesloten deel van dit natuurgebied betreden. We verwachten de eerste doortrekkende of al gevestigde zomerzangers (tjiftjaf, zwartkop en fitis), hopen op koekoek en vroege kleine karekiet en zoeken naar – jaarrond aanwezige – slechtvalk, havik, ijsvogel, glanskop en boomklever.

Tip: waterdicht schoeisel/laarzen is gewenst; na afloop is er thee/koffie in de schuur van Werkgroep Sandwijck
Opgave: mogelijk t/m 21 april bij Wigle Braaksma: wiglebraaksma@vogelwacht-utrecht.nl 
NB: Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en het excursiedoel kunnen maximaal 30 deelnemers mee.
Verzameltijd/start: 6.00 – 8.00 uur
Waar: P-plaats Utrechts Landschap/Sandwijck, Utrechtseweg 301, De Bilt

 

Zaterdag 27 mei, Zouweboezem 

Eind mei is de optimale tijd om te genieten van de talrijke moeras-broedvogels in de Zouweboezem bij Ameide. We gaan op zoek naar reigers, roofvogels, sterns en (riet)zangvogels in en rond één van de grootste purperreigerkolonies van noordwest Europa. Roerdomp, lepelaar, bruine kiekendief, boomvalk, zwarte stern, blauwborst, snor en Cetti’s zanger zijn vrij zeker aanwezig en laten zich vermoedelijk horen en/of zien. Kortom een topgebied met breed scala aan (broed)vogelsoorten!

Opgave: t/m 24 mei bij Hanneke Lankhof: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Aantal deelnemers: max. 16
Vertrek: 7 uur, terug ca. 14 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Vervoerskosten: € 4,- p.p. te verrekenen met de chauffeur