Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 25 mei, Zouweboezem

Vandaag bezoeken wij de vermoedelijk grootste purperreigerkolonie van noordwest Europa. Sinds dit jaar wordt dit prachtige natuurgebied tot de provincie Utrecht gerekend. De eerste voedselvluchten van deze fraaie reigers zullen worden gekruist door rondvliegende bruine kiekendieven, zwarte sterns laten zich op en bij hun nestvlonders bewonderen en in de rietzones zijn behalve rietzangers en karekieten ook Cetti’s zangers en blauwborsten waarneembaar.
We lopen via de Boezemweg naar het wandelpad door poldergebied, vervolgens naar de molen en via de Zederikkade weer terug naar de parkeerplaats.

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie kan vochtig zijn)
Opgave: mogelijk tot en met 23 mei bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltsche Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zaterdag 22 juni, Eempolders

Op de één-na-langste dag van 2019 gaan we naar het meest weidevogelrijke gebied van onze provincie. Voor veel weidevogels is het broedseizoen nu weliswaar voorbij maar er zijn nog steeds scholeksters, kieviten, grutto’s en tureluurs met (grote) jongen aanwezig.
We gaan wandelen vanaf de theetuin in Eemnes naar de vogelkijkhut bij het Eemmeer om te kijken of de eerste casarca’s en krooneenden al zijn gearriveerd. In de polders zoeken we graspiepers en gele kwikstaarten en hopen we stiekem op een ontmoeting met wespendief, velduil en/of raaf…

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie kan vochtig zijn)
Opgave: mogelijk tot en met 20 juni bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 15 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltsche Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zaterdag 24 augustus: Groene Jonker of Waverhoek

Met een ochtendexcursie bij de westgrens van onze provincie wordt het najaarsseizoen geopend. We gaan in een fraai, moerassig  natuurgebied op zoek naar leuke steltlopers, de eerste doortrekkende zangvogels en vertrekkende zomervogels. Naast ruiters, kemphanen, paapjes en rietzangers hebben we ook kans om porseleinhoen, visarend en wespendief te treffen.
Rond 22 augustus zal – op basis van waterstand en actueel aanwezige vogels-  besloten worden of we naar de Groene Jonker of Waverhoek gaan.

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie kan vochtig zijn)
Opgave: mogelijk tot en met 22 augustus bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zaterdag 28 september: Brabantse Biesbosch

Ditmaal iets verder weg en langer van huis naar een vogelrijk gebied in een vogelrijke periode. Vanaf Werkendam gaan we in de Brabantse Biesbosch zoeken naar nog aanwezige lokale broedvogels (zee- en visarend, cetti’s zanger en ijsvogel), doortrekkers (late zwaluwen, tapuiten, gele kwikken, steltlopers) en de eerste wintergasten (kolganzen, smienten, pijlstaarten). Kans op scala aan leuke vogelsoorten: o.a.  kleine zilverreiger, smelleken en baardman zijn mogelijk waarneembaar.

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel
Opgave: mogelijk tot en met 26 september bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 16 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zaterdag 26 oktober: Maasvlakte

Nog wat verder van huis: na een forse rit langs Rotterdam en aangrenzende Botlekgebied (met extreem petrochemisch/futuristisch landschap) arriveren we bij de legendarische Maasvlakte. Op de grond van het voormalige natuurgebied De Beer (zeer fraaie kwelders/duinen met o.a. broedkolonie van grote stern en lachstern) is vorige eeuw Maasvlakte I aangelegd. Door de groei van de havenactiviteiten (= voornamelijk overslag van goederen voor Nederland en andere Europese landen) wordt besloten om een tweede Maasvlakte aan te leggen, een project wat nu bijna is voltooid. Op beide Maasvlaktes zijn vooral tijdens voor- en najaarstrek veel vogelaars actief en worden vaak bijzondere zeevogels en zangvogels ontdekt.
We starten met een korte blik op Brielse en Oostvoornse Meer en gaan vervolgens via de Prinses Maximaweg en Maasvlakteweg naar de Brandweerkazerne. Daarbij zullen we op enkele plaatsen vanaf duinen naar zeevogels en zangvogels zoeken zoals roodkeelduiker, jan-van-gent, zeeëenden, drieteenmeeuw, tal van steltlopers, roofvogels maar ook bijzondere zangvogels als strandleeuwerik, bladkoning en vuurgoudhaan.

Meenemen: iets te eten/drinken en warme kleding
Opgave: mogelijk tot en met 24 oktober bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 16 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur