Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT – AFD. DRIEBERGEN/DOORN

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531)
of per e-mail:
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

VOORAF
De kostenindicatie is gebaseerd op 4 personen per auto.

 

EXCURSIES 2024

Zondag 10 maart Leersumse Veld

Plassen, verland moeras met pijpestrootjesgras en naaldbomen verlenen het landschap hier variatie. Het veilige water van de plassen herbergt altijd wel ergens een paar eendensoorten en als we geluk hebben, dodaarzen. De voorjaarszang van de boomleeuwerik is een welkome lenteboodschap en met enig geluk is de klapekster nog niet vertrokken van zijn winterverblijf hier. We hopen op onverwachte voorjaarswaarne-mingen.

Tijd: 8.00 uur ~ 13.00 uur
Vertrek: Doorn P-terrein Ah (Dorpsstraat 25)
Kosten: geschat: € 1

 

Dinsdag 12 maart Voorjaarslezing “De steenuil en zijn natuurbescherming”

Op dinsdag 12 maart hebben wij de voorjaarslezing van onze afdeling Driebergen-Doorn van de Vogelwacht Utrecht. Marc van Leeuwen gaat ons in woord en beeld  bijpraten over de steenuil en hoe beschermende maatregelen bijdragen aan het behoud van deze soort.

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Nieuw Salem.  Adres: De Lei 86 (achter de Grote kerk in Driebergen)

 

Zaterdag 13 april  Groene Jonker

De oorspronkelijke bestemming Het landje van Geijsel in Ouderkerk a/d Amstel is gewijzigd. Deze zaterdag gaan we naar de Groene Jonker in Zevenhuizen. Dit moerasgebied met z’n hogere kades lijkt ons voor dit vroege voorjaar meer kans op spannende en gevarieerde waarnemingen te geven. De overvloedige regens van de winter zullen inmiddels wel door de aarde ter plaatse zijn opgenomen.

Tijd: 8.00 – 14.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten: € 5,50 Gaarne in contanten bij de penningmeester van de excursie

 

Dinsdag 23 april Dagexcursie Goeree / Scheelhoek observatiepunt / Kwade Hoek duinwandeling

Het observatiepunt TIJ en de wandeling er naar toe is in dit natuurgebied aan het Haringvliet een vogelrijk gebeuren. Sinds 2018 staan de sluizen een beetje open en dat maakt voor vis en vogel de leefcondities beter. Daar profiteren wij dan weer van. De duinen bij Kwade Hoek aan de andere kant van Stellendam en het strand zijn ook de moeite waard. Goede schoenen en een opmerkzame blik zijn welkom.

Tijd: 9.00 ~ 18.00 uur
Begin: Doorn P-terrein van Ah (Dorpsstraat 25)
Kosten:  € 11,50 bij 4 personen per auto. Gaarne in contanten afrekenen bij de penningmeester van de excursie.

 

Zaterdag 18 mei Everdingse waarden

De uiterwaarden langs de Lek tussen Everdingen en Culemborg zijn zo’n twintigjaar geleden uitgegraven om de rivier meer ruimte te geven. Nadien kon de natuur zijn gang gaan met als resultaat een divers en prachtig  ‘hollands’ landschap met waterpartijen, rietkragen, slikplaten, hooilanden met orchideeën en karakteristieke meidoornhagen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie met de verdedigingswerken uit de 19ᵉ eeuw zoals Fort Everdingen, het Werk aan het Spoel en de waterlopen zijn dankbaar door de natuur in bezit genomen. Steltlopers, als tureluur, grutto en een passerende groenpootruiter. Zeker in mei zullen rietvogels zoals blauwborst, karekiet en zangvogels zoals de grasmus en bosrietzanger weer gearriveerd zijn.

Tijd: 8.00 ~ 14.00 uur
Begin:Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten:  € 3, gaarne in contanten afrekenen bij de penningmeester van de excursie.

 

Zondag 16 juni Flevo Stille Kern

In de tweede helft van het broedseizoen is het in dit half moerassige land een dankbare plaats voor sommige zwervende steltlopers, en een broedplaats voor zomergasten zoals bosrietzangers. De dodaarzen laten  zich ook behoorlijk gelden en verder kunnen we er drie soorten spechten, waaronder de kleine bonte specht, tegen komen. Als we geluk hebben horen en zien we zelfs de zomertortel. Dat een voormalige zeebodem geworden is tot een recreatiemoeras was bij de drooglegging niet voorzien.

Tijd: 8.00 ~ 14.00 uur
Begin: Doorn P-terrein Ah (Dorpsstraat 25)
Kosten:  € 6,50 gaarne in contanten afrekenen bij de penningmeester van de excursie.

 

Zondag 7 juli Noordwaard bandijk + Jantjesplaat

In het kader van ruimte voor de rivier is ook  de Noordwaard van de Biesbosch met succes aangepast.  Langs de Merwede is het voormalige delta en getijden landschap hersteld om bij hoge waterstanden ruimte te creëren voor wateropvang. Oude kreek beddingen zijn opnieuw uitgegraven en voormalige polders zoals bijvoorbeeld  de de en andere polders Jantjesplaat zijn omgevormd tot een groot en divers moerasgebied met drasland, grienden, open water, slikken en rietvelden. Watervogels en steltlopers hebben hier de nieuwe kansen gegrepen evenals weidevogels . Naast vele soorten eenden zijn de zangvogels  als rietzanger, kleine karekiet en blauwborst aanwezig. Met een beetje geluk komt er een visarend in beeld.

Tijd: 8.00 ~ 14.00 uur
Begin: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten:  € 7,50 gaarne in contanten afrekenen bij de penningmeester van de excursie.

 

Zaterdag 7 september Loevesteijn & Munnikerwaard
Dit gebied met z’n drassige weilanden ligt op een route die door steltlopers tijdens de najaarstrek wordt bezocht. Watersnip en slobberende wintertalingen kunnen zo maar gezelschap hebben van acht andere eendensoorten. De aanwezigheid van kemphaan en overloper laat weten dat de najaarstrek al volop plaatsvindt. Bovendien is er struikgewas en geboomte waar zangvogels op trek dekking vinden. Met een paar hoge gebouwen in de buurt is de slechtvalk niet ver weg. We maken één of meerdere
rondwandelingen.
Tijd: 8.00 – 14.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten: € 6,50 gaarne in contanten afrekenen bij de penningmeester van de excursie.