Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT

AFD. DRIEBERGEN/DOORN 2019

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531) of Marie-José Snijders (06-40204688). Of per e-mail: sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

Mocht een excursie wegens slechte weersomstandigheden afgezegd worden, kijk dan op www.vogelwachtutrecht.nl: mogelijk staat daar – onder afdeling Driebergen/Doorn – een nieuwe datum voor die excursie vermeld.


Donderdag 10 oktober

EXCURSIE A  normaal weer, weinig wind
Nergens in Nederland grenzen natuur en industrie zo aan elkaar als op de Maasvlaktes. Omdat de Maasvalktes ver de zee insteken en de kust een belangrijke trekroute is kan het zijn dat er veel en  ook bijzondere vogelsoorten worden waargenomen. Allerlei vogels pleisteren op de zandvlakte of in de beperkt aanwezige bosjes. De trek van graspiepers, zwaluwen, kwikstaarten, lijsterachtigen en misschien wel jagers of pijlstormvogels kan onverwachte waarnemingen opleveren.  Een bezoek aan de kijkhut “Bonte Piet” staat op het programma.

EXCURSIE B  tot windkracht 5 Bft tussen west en noord.
In deze situatie blijven we aan de zuidwestkant van de vlakte. De Vogelvallei, Westplaat en Oostvoornse Meer zijn dan onze doelen. Als de tijd het toelaat kunnen de Korendijkse en aan de overkant van het Spui de Beninger slikken bezocht worden.

EXCURSIE C  tot windkracht 5 Bft tussen west en zuid.
In deze situatie kan de Maasmondslag in de luwte van het talud bij de achtste petroleumhaven langs de Nieuwe Waterweg aantrekkelijk zijn. Daarnaast zijn dan de buiten-haven van Stellendam, het natuurgebied Scheelhoek met “vogelkijkhut Tij” en verder strand en de duinen in de luwte van Kwade Hoek.

Tijd: 9.00 uur tot 19:30 uur ( ivm maaltijd onderweg)
Vertrek: Driebergen, P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Kostenindicatie: € 17,- pp
Aanmelden: Sjef ten Berge  sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

Zaterdag 26 oktober
Rondje Veluwemeer (Harderwijk-Elburg)
Auto/Wandelexcursie

We beginnen de excursie bij Harderwijk. Daar speuren we het Wolderwijd af en zoeken naar krooneenden.
Langs de noordkant rijden we naar Elburg en bewonderen de ontelbare hoeveelheden meerkoeten, kuifeenden en tafeleenden. Ook zaagbekken en brilduikers passeren ons kijkerbeeld. We maken meerfdere stops en hopen op de zeearend. De knobbelzwaan, wilde zwaan en kleine zwaan zijn hier in deze tijd van het jaar ruim aanwezig. Langs de zuidoever staat nog een kijkscherm. We zoeken de rietranden en slikjes af voor o.a. witgatjes en watersnippen.

Tijd:8.00 uur – 13.00 uur
Vertrek: Doorn
Kostenindicatie: € 7 pp

Zondag 17 november
Arkemheen/Schuitenbeek
Auto/Wandelexcursie

De koereiger nam in 2018 het gebied in de greep, vinden we hem in 2019 weer? De vogeltrek is volop gaande en er zijn veel soorten die hier opvetten. Naast de goudplevieren, kemphanen en watersnippen staat ook de eerste smient op de wensenlijst. We hopen natuurlijk wat roofpieten: torenvalk, slechtvalk en wie de zeearend te zien vandaag. Bij de Schuitenbeek gaan we een kleine wandeling maken en bij het gemaal van Arkemheen zoeken we naar de ijsvogel.

Tijd: 8.00 uur tot 13:00 uur
Vertrek: Doorn
Kostenindicatie: €4,50 pp

 

Zaterdag 4 januari 2020
Brouwersdam/ Schouwen/Stellendam
Auto/Wandelexcursie

Bijna traditiegetrouw trekken we voor onze nieuwjaarsduik naar Zeeland. Hier zijn verschillende duikers, zee-eenden en de zeehond fraai waar te nemen. Met een flinke wind kan het guur zijn, maar het is de ontbering zeker waard. De buitenhaven van Stellendam ligt op onze route, hier stoppen we voor verschillende soorten strandlopers. Aan de overkant van de dijk met de Snijdersweg ligt het Zuiderdiep waar zaagbekken en eenden rondhangen.

Tijd: 8.00 uur tot 18:00 uur
Vertrek: Driebergen
Kostenindicatie: €19 pp

Zondag 23 februari
Amerongse bovenpolder oost / Gravenbol

In het oostelijk deel van de bovenpolder maken we een wandeling. Door het gebied lopen kwelsloten waar ’s winters witgatjes en watersnippen hun voedsel verzamelen. We bevinden ons tussen de bossen van de heuvelrug en het open land van de rivier de Lek. Veel kleine vogels voelen zich hier goed thuis en vinden er volop voedsel.
We rijden langs de Rijn richting Wijk bij Duurstede. De plassen van het recreatiegebied Gravenbol leveren nogal eens verrassingen op.

Tijd: 8.00 uur tot 13.00 uur
Vertrek: Doorn
Kostenindicatie: €2 à €3 pp

Zaterdag 14 maart
Leersumse Veld
Wandelexcursie

Mogelijk gaan we zowel de winter als het voorjaar beleven op het Leersumse Veld. De klapekster zou er nog kunnen zijn en op de plassen kunnen we misschien dodaars en kuifeend aantreffen. De raaf en de zwarte specht zijn altijd een beetje in de buurt. Roodborsttapuit, goudvink, goudhaantje en mezensoorten vereisen wel enig speurwerk. Verder is het ter plaatse altijd genieten van de wijdsheid en afwisseling in het landschap.

Tijd: 8.00 uur tot 13.00 uur
Vertrek: Doorn ingang P-terrein Ah
Kostenindicatie: ~ € 2,70 pp