Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT – AFD. DRIEBERGEN/DOORN

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531)
of per e-mail:
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

VOORAF
De kostenindicatie is gebaseerd op 4 personen per auto.

 

Zaterdag 10 juni Zouweboezem

De Zouwe Boezem is een moerasgebied in de Alblasserwaard, tussen Meerkerk en Ameide. Het bestaat uit een boezemwatergang de Oude Zederik met uitgestrekte rietvelden, doorgeroeide grienden en omgevormde graslanden met veel sloten. Zeker in de zomermaanden is dit gebied met tal van bijzondere bloeiende moerasplanten een eldorado voor riet- en watervogels en een waar lustoord voor de rietzanger, kleine karekiet, snor en blauwborst. Daarnaast zijn er de  ‘vaste’ broed kolonies van purperreigers, aalscholvers en de zwarte sterns  en in de omliggende weilanden kunnen kievieten, grutto’s en tureluurs worden gespot.

Tijd: 8.00 uur ~ 13.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten: geschat: € 3 – 4 

 

Zondag 2 juli Munnikenwaarden bij Loevestijn

In het kader van ruimte voor de rivier is ook het Munikkenland bij  Slot Loevestein in  2016 met succes aangepast . Waar de Maas en Waal tezamen komen zijn de voormalige uiterwaarden en kleiputten omgevormd naar een moerasgebied  met veel open water, rietvelden en moerasplanten. Tal van watervogels en steltlopers hebben  hier de nieuwe kansen gegrepen en zijn  in de zomer volop te bewonderen. Naast oeverzwaluwen,   rietzangers, rietgorzen , kleine karekieten en blauwborst zijn er de afgelopen jaren de nodige broedgevallen vastgesteld van kluten, steltkluten, kleine plevier en was er zelfs sprake van een kolonie grote zilverreigers 

Tijd: 8.00 – 14.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten: € 4,50 – 6

 

Zondag 10 september Oostvaardersplassen oost

De trek van de steltlopers is omstreeks deze tijd van het jaar al flink op gang en langs de Knardijk en in het natte kijkhuttengebied oostelijk van de Oostvaardersplassen hopen we daardoor verschillende steltlopersoorten aan te treffen. ’s Nachts vliegen en overdag fourageren maakt de slikken voor watersnippen, ruiters en andere aantrekkelijk.

Tijd: 8.00 uur ~ 14.00 uur
Vertrek: Doorn P-terrein Ah (Dorpsstraat 25)
Kosten: geschat: € 5,50 – 7 

 

Zaterdag 14 oktober Eempolder en Huizen

Langs het Eemmeer in de aanliggende polder, bij de pier van Huizen en het strand van Muiderberg treffen we hopelijk een voorhoede van overwinterende watervogels aan. Daarbij zijn de Scandinavische soorten nog lang niet voltallig op hun winterbestemming aangekomen. Alle vier de gebieden liggen redelijk bij elkaar in de buurt. Als een locatie erg boeiend is moeten we ons misschien tot minder gebied beperken.

Tijd: 8.00 – 13.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten: € 5 – 7

 

DAGEXCURSIE  Donderdag 2 november  Koorendijkse Slikken /Strijen

Tekst komt later

 

Zondag 19 november Arkemheen

Winterse omstandigheden zonder vorst, maken deze polder aan de zuidkant van het Nijkerkernauw, interessant.  Jaarvogels en wintergasten vinden in natte en drassige graslanden een gunstige omgeving om te overwinteren. Vooral lange poten en een lange snavel zijn uitermate goede specialisaties om hier de gemiddelde winter door te komen. Tussen de kieviten en goudplevieren blijken zich onopvallende nog heel wat andere soorten op te houden. De onrust door jagende roofvogels als slechtvalk en/of zeearend geven meer dan eens een goed overzicht van de aantallen eenden.
Het water van de randmeren is in dat opzicht net wat veiliger. Brilduikers en futen zijn daarvan op de hoogte.

Tijd: 8.00 uur ~ 13.00 uur
Vertrek: Doorn P-terrein Ah (Dorpsstraat 25)
Kosten: geschat: € 3 – 4

 

EXCURSIES 2024

Zondag 14 januari Brouwersdam  Schouwen Stellendam

Zelfs als het binnenland een milde winter heeft is het vogelbeeld op de verschillende locaties van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden verschillend. Futensoorten, plevieren en strandlopers van uiteen-lopende soort zijn op zich al een uitdaging. Afhankelijk van de wind kan de zee  op de voordelta ook leuke soorten binnen gezichtsafstand brengen. Ergens in de middag maken we een korte pauze.

Tijd: 8.00 – 18.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten: € 11,50 -15

 

Zaterdag 24 februari / 2 maart  IJmuiden zuidpier

Ook laat in de winter zonder noemenswaardige vogeltrek is de zuidpier van IJmuiden door de rotsige habitat een populaire pleisterplaats en winterverblijfplaats van bijzondere soorten. Ook overwinterende meeuwen kunnen voor verrassingen zorgen en voor ons niet alledaagse zeeeenden kunnen zo maar op zee passeren.
Windkracht zes is een spelbreker. Dan wordt de pier gesloten. Daarom staan er twee datums gepland. De eerste datum heeft de voorkeur.

Tijd: 8.00 – 13.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten: € 6,50 – 9

 

Zondag 10 maart Leersumse Veld

Plassen, verland moeras met pijpestrootjesgras en naaldbomen verlenen het landschap hier variatie. Het veilige water van de plassen herbergt altijd wel ergens een paar eendensoorten en als we geluk hebben, dodaarzen. De voorjaarszang van de boomleeuwerik is een welkome lenteboodschap en met enig geluk is de klapekster nog niet vertrokken van zijn winterverblijf hier. We hopen op onverwachte voorjaarswaarne-mingen.

Tijd: 8.00 uur ~ 13.00 uur
Vertrek: Doorn P-terrein Ah (Dorpsstraat 25)
Kosten: geschat: € 1

 

Zaterdag 13 april Landje van Geijsel

Het landje van Geijsel in Ouderkerk a/d Amstel onder de rook van Amsterdam, wordt elk jaar een beetje onder water gezet. In dit plasdras landschapje is het al vanaf eind januari een komen en gaan van trekvogels, die deze pleisterplaats in hun route opnemen om te rusten en eten. Roepende grutto’s, een jodelroep van de wulp of een parmerende watersnip, het kan allemaal voorbijkomen.
Vervolgens nemen we ook een kijkje in het moerasgebied Waverhoek 10 kilometer zuidelijker langs een zijrivier van de Amstel. Daar zijn de zangvogels van het riet al uitgebreid hun territotium aan het claimen.

Tijd: 8.00 – 14.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten: € 6 – 8