Excursieverslag Arkemheen-Nuldernauw-Schuitenbeek

Zaterdag  14 – 03 – 2015  

Temp: +2 →4°C   Wind 3 Bft NO  Bew: 1 Droog. Relatief koud door de wind.

Een nieuwe route, via de Watergoorweg, bracht ons onder de A28 door op het Nekkeveld in de polder Arkemheen. Tureluur en honderd meter verder een verse haas (doorgelopen snelwegslachtoffer misschien), die door een ruigpootbuizerd geplukt werd. Het vele dras langs het Nekkeveld (al weken) was vol met verspreide druk fouragerende grutto’s, nog verspreidere tureluurs en wisselende groepjes kemphanen.

Sommige hanen kleurden al door, iets wat we langs de verdere nog eens bevestigd kregen. Opstijgende, zingende en fouragerende veldleeuwerikken waren te horen alsof het zomer was. Toen we even verder uitstapten wisten we dat die zomer op dit moment schijn was.Toch kwamen we bij het gemaal Reinout naar zaadjes speurende lentekleurige rietgorzen tegen, maar op het Nijkerkernauw, Nuldernauw en de Schuitenbeek zaten de drie wintersooren zoals brilduiker, nonnetje en grote zaagbek in kleine aantallen. Met verder negen eendesoorten en een ijsvogel sloten we een hybride winter-lente vogelochtendje af. De verkleuming werd overheerst door tevredenheid.

 Soortenlijst:

fuut, aalscholver,blauwe reiger, grote zilverreiger, knobbelzwaan, kolgans, grauwe gans,  grote Canadese gans,           brandgans, nijlgans, bergeend, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend             brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, buizerd, ruigpootbuizerd, torenvalk, fazant,  meerkoet,  scholekster,  kievit,  bonte strandloper, kemphaan, watersnip, grutto, wulp, tureluur, kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw,  holenduif, houtduif, ijsvogel,               veldleeuwerik, graspieper, witte kwikstaart.,  winterkoning,  heggenmus, roodborst, merel, kramsvogel, zanglijster, ekster                 kauw, zwarte kraai, spreeuw, huismus, rietgors.

Sjef ten Berge

Doorn 14 03 2015