Excursieverslag Eempolders en Oostermeent 13-04-2014

De eerste stop waar de Stammeweg een sliertje oude Eeemloop kruist kregen we direct al de kern van het weidevogelgebeuren in beeld met grutto, scholekster en tureluur. De schilderachtige omgeving van het Eemnesservaartgemaal bracht ons enkele tuinsoorten, waaronder de ringmus. Een broedende kraai in een antennemast van het Eemnesser ontvangstation en de zingende kneuen op het terrein van datzelfde station waren kleine terzijdes.

De wandeling om de Noordpolder heen met zicht op de Maatpolder kreeg door de aantrekkende westenwind een chill-factor van enige betekenis mee. Vanuit de oude zomerdijk waren de tureluurs, wintertalingen, pijlstaarten, slobeenden, kluten, een watersnipen laagzittende grutto’s en kieviten goed waar te nemen in de nog lage vegetatie. Een blauwe reiger werd door een dozijn kieviten en enkele grutto’s naar een ongevaarlijk stuk luchtruim gedreven. Op het noordtraject van onze wandeling zorgde sprinkhaanzanger, zwartkopmeeuw, rietgors, man bruine kiekendief en raaf voor geboeide kijkers

Na een stop in de Theetuin zorgde een staande torenvalk dat ons totaal aan roofvogelsoorten op vier kwam. De onrust onder de meerdere honderden brandganzen konden we niet herleiden op een slechtvalk of zeearend, maar daar zaten we op deze halfzonnige zondagmiddag niet mee.

Temp: +8° → 17° C   Wind ~1 → 4 Bft  W  Bew: 0 → ⅞  Droog

Soortenlijst:

Fuut                    Aalscholver           Blauwe reiger              Ooievaar             Knobbel zwaan   Grauwe gans

Canadese gans   Brandgans           Nijlgans                       Bergeend            Smient                 Krakeend

Wintertaling         Wilde eend           Pijlstaart                      Slobeend            Kuifeend             Bruine kiekendief♂

Sperwer♂            Buizerd                 Torenvalk                   Meerkoet             Scholekster         Kluut

Kievit                    Kemphaan           Watersnip                   Grutto                 Tureluur               Zwartkopmeeuw

Kokmeeuw          Kl mantelmeeuw   Gr Mantelmeeuw        Holenduif            Houtduif              Turkse tortel

Veldleeuwerik      Boerenzwaluw      Graspieper                 Witte kwikstaart   Winterkoning      Heggemus

Roodborst            Merel                    Sprinkhaanzanger      Rietzanger          Tjiftjaf                  Pimpelmees

Koolmees            Ekster                   Kauw                          Zw kraai              Huismus              Ringmus

Spreeuw              Vink                      Groenling                    Kneu                  Rietgors                Raaf

 

Sjef ten Berge

13-04-2014