Excursieverslag Huizen havenpier / Landje van Geijsel

Zo 21 – 02 – 2016  8.00 – 13.00u
Afdeling Doorn/Driebergen

Temp: +10°C   Wind ~5 à 6 Bft ZW   Bew: 1  Lichte regen ca 1½ h  Droog ca 2½

Met een straffe zuidwestenwind in de rug bekeken we de golfjes van het Gooimeer. Half in de windschaduw een veld van vijftig grondelende bergeenden. Verderop ruw water met groepen dobberende meerkoeten en verspreide futen. In de luwte van de rieteilandjes domineerde de rust met enkele kuifeenden, grote zaagbekken en veel dodaarzen. Brilduikers waarnemen was een sport op zich. De kans is klein dat ze én toevallig boven water zijn én op een golftop zitten. De schuddende telescoop, de onrustige broekspijpen en het getuur hadden zeker ook iets van watersport.

Terug in de auto’s werd besloten het open landschap van de Oostvaardersdijk en de wandeling naar de Lepelaarplassen te laten voor wat het op dat moment zou zijn en een droge stormvrije plaats aan het landje van Geijsel op te zoeken.

Daar stond de voorjaarsvoorhoede van het gruttodom te wachten op betere tijden. Geen roep te horen. Het plasdras-land was verder bevolkt met wulpen, wintertalingen, slobeenden, krakeenden en kuifeenden, allemaal verdraagzaam in één verspreide groep. Scholeksters en kieviten zaten in homogene groepen dicht op elkaar alsof de slechtvalk elk moment kon toeslaan. Hoewel we ijverig speurden lukte het niet om watersnippen in de verdronken rietrandjes tussen de overal aanwezige smienten te ontwaren. Slecht één bonte strandloper was ons gegund. Geluid kwam alleen van de twee witte kwikstaarten. Toch een beetje lente.

Doorgewaaid namen we een kort kijkje bij de Ouderkerker plas, die zo goed als leeg was. Misschien wel lentevlucht.

Soortenlijst

 

Dodaars Fuut Aalscholver Gr zilverreiger Bl reiger Kn zwaan
Gr gans Bergeend Smient Krakeend Wintertaling Wilde eend
Pijlstaart Slobeend Tafeleend Kuifeend Brilduiker Gr zaagbek
Sperwer Buizerd Waterheon Meerkoet Scholekster Kievit
Bonte str loper Grutto Wulp Kokmeeuw Stormmeeuw Ekster
Kl mantelmeeuw Zilvermeeuw juv Houtduif IJsvogel Witte kwikstaart Winterkoning
Gr mantelmeeuw Kauw Zw kraai Spreeuw

Sjef ten Berge
21-02-2016