Excursieverslag Landje van Geijsel – Waverhoek 12 april 2015

Zo 12 – 04 – 2015

Temp: +3°C →14°C Wind ~1 →3 Bft ZW Bew: ¼ ↔ ½ Hoge sluierwolken. Droog en zonnig.  De frisse ochtend bracht ons direct bij het uitstappen in Amstelland fouragerende boerenzwaluwen. Voor velen de eerste ondanks de gevorderde datum. Het Landje was vooral aan de noordzijde het domein van enkele honderden grutto’s, tientallen watersnippen, enkele toompjes kemphanen en tenslotte een witgatje en kleine plevieren. De spiedende blik van een overvliegend mannetje havik en even later een vrouwtje sperwer maakte het tableau voor een korte periode rumoerig. Waverhoek had iets minder grutto en watersnip, maar wel vele tientallen aktieve kemphanen en hennen. Op vijf plaatsen blauwborst in kennelijke staat van territoriumdrift hadden we nog nooit zo onder ogen gekregen en kon wedijveren met de baltsvluchten van zeker twee mannen bruine kiekendief en de schrik veroorzaakt door een overkomende slechtvalk.Ademloos stond ons gezelschap toen van ver aanvliegend een man bruine kiek op vijftien meter langs kwam glijden en wieken tegen de zuidwestenwind (5 meter/sec). Een vertoning, die zeer aan ons besteed was. Dat we en-passant ook de eerste fitis en rietzanger te horen kregen tekent de overdaad. Als echte zondagskinderen gingen we voor de aantrekkende wind uit de warme voertuigen in. Wat maakt goed licht en wat geluk toch veel uit bij een vogelfeestje.

Soortenlijst:

fuut, aalscholver, blauwe reiger, ooievaar, knobbelzwaan, grauwe gans, brandgans, nijlgans, bergeend, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend, kuifeend, bruine kiek, 1♀2♂ havik, ♂ sperwer, ♀♂ buizerd, torenvalk, slechtvalk, fazant, waterhoen, meerkoet, scholekster, kluut,kleine plevier, kievit, bonte strandloper, kemphaan, watersnip, grutto, zwarte ruiter, tureluur, witgatje, kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, houtduif, Turkse tortel, boerenzwaluw, witte kwikstaart, winterkoning, blauwborst, merel, rietzanger, fitis, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, vink, kneu, rietgors, Geen: zomertaling, wulp, lepelaar en grote zilverreiger.

Sjef ten Berge 12 04 2015