Excursieverslag Lekuiterwaarden – Willeskop – afd. Doorn/Driebergen zondag 22 februari 2015

Zondag 22 februari 2015

Zonnige winter- c.q. lenteochtend met wit berijpt gras en donkere geploegde akkers. Fantastisch licht en het ijs van één nacht op kleine slootjes. Dodaars en smienten in de Kromme Rijn bij de Jachtrustbrug en kramsvogels langs de watertorenweg zorgden voor kleine onderbrekingen. Op de zonnige dijk bij Schalkwijk zong in de verte een grote lijster en verder naar het westen lagen Steenwaard en Honswijkerwaard met grote zaagbekken, brilduikers en de inde lijst genoemde eendensoorten uitgezonderd pijlstaart en slobeend. Fort Honswijk had een vissende ijsvogel. Bij de Bossenwaard (A27) kwamen er eindelijk wat scholeksters en kieviten in beeld om te laten weten dat de vorst van die nacht geen strategisch uitstel van de lente betekende. Ook relatief veel dodaarzen op de rivier waren een bewijs van lentetrek. In Willeskop (na een omweggetje door Nieuwegein en over de lastige Lekdijk verder naar het westen)waren die die dag al wel grutto’s gezien, maar dat geluk werd ons onthouden. Wel een rijkdom aan eenden en twee jagende bruine kiekendieven. De spectaculaire massa’s smienten, wintertalingen en spreeuwen in de lucht zorgden van tijd tot tijd voor boeiende taferelen. De trekkende ganzen die nog een niveau hoger zaten maakten dat we beseften dat de excursie er op zat.

Soortenlijst: Dodaars, fuut, aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger, knobbelzwaan, kolgans, grauwe gans, Indische gans, brandgans, grote Canadese gans, nijlgans, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, bruine kiekendief, buizerd, torenvalk, fazant, waterhoen, meerkoet, scholekster, kievit, wulp, kokmeeuw, stormmeeuw, holenduif, houtduif, Turkse tortel, ijsvogel, grote bonte specht, winterkoning, heggenmus, merel, kramsvogel, zanglijster, grote lijster, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, huismus, vink, keep, groenling, pimpelmees, koolmees.

Temp: -1,5°C → +7°C   Wind ~ 2 Bft Z    Bew: 0 → ⅛ 

Sjef ten Berge