Verslag broedvogelinventarisatie 2015 zuidelijk deel bos Nieuw Wulven (NW-Zuid)

Nieuw Wulven en het zuidelijke telgebied: natuur en recreatie

Bos Nieuw Wulven bestaat uit drie delen:

  • Nieuw Wulven Noord, het oudste gedeelte, wordt geteld sinds 2004
  • Nieuw Wulven Zuid, ten zuiden van de Zijlgraaf, wordt geteld sinds 2009
  • Entreebos en speelbos in het oosten: worden niet systematisch geteld.

Bos Nieuw Wulven is op 10 oktober 2008 officieel geopend. Het gebied is aangelegd als natuur- en recreatiegebied en afwisselend beplant. Op een paar percelen staan populierenbosjes die afgelopen winter zijn uitgedund. Sinds 2011 zijn er op diverse plaatsen bankjes en picknickbankjes geplaatst.
Het zuidelijke gedeelte van Nieuw Wulven (NW-Z ten zuiden van de Zijlgraaf tot de Rondweg) is vrij natuurlijk ingericht en wordt sinds 2009 om de twee jaar geïnventariseerd. NW-Z ligt geheel in de gemeente Houten. Staatsbosbeheer beheert het grootste deel van het gebied. De gemeente beheert en heeft het eigendom van de Biezenvelden en de plas die tegen de rondweg aan ligt. NW-Z staat open voor recreatie; honden mogen het hele jaar loslopen.

Ruigte, struweel, plas en bos: een interessante combinatie
Van oost naar west loopt een slingerend pad door een nat gedeelte dat als Drasbos bekend staat.
Van zuid naar noord loopt het Fectiopad, een fietspad dwars door ruig en nog grotendeels open gebied (van het spoorviaduct over de Rondweg tot de brug over de Zijlgraaf). Ongeveer midden in NW-Z ligt een populierenbosje met ook dode bomen en veel ondergroei van o.a. meidoorn.
In het deel tegen de rondweg aan ligt een las met aan twee zijden de Biezenvelden. De sloten in het gebied functioneren als opvang voor incidentele overstorten van het Houtense rioolstelsel (zuiveringsmoeras). De weilandjes worden als hooiland beheerd (slechts eenmaal per jaar maaien). Een soort als grote ratelaar verschijnt daar.

Telling 2015: resultaten de vierde telling
Als broedvogelwerkgroep van de MWH hebben we NW-Z tienmaal keer ‘s ochtends bezocht van half maart tot half juli. De tellingen van broedvogels worden zoals altijd doorgegeven aan SOVON. Rond de Biezenvelden wordt niet gemaaid; het pad was in juli door de ruigte niet meer toegankelijk.
Bosgebied Nieuw Wulven is een gevarieerd gebied. In de Biezenvelden komt de Kleine Karekiet veel voor. De sloten en het kleine plasje zijn interessant voor vele ganzen en eenden. Zij pleisteren op en nabij de Biezenvelden en de plas. De weilandjes direct ten zuiden van deze plas zijn slecht toegankelijk en broedgebied voor Kievit en een enkele Tureluur.

Voorjaar 2015 was koud en droog; begin van de zomer was een hittegolf. Wij hebben niet de indruk dat er minder territoria van zangvogels zijn. Blauwborst en Sprinkhaanzanger zijn al jaren constant aanwezig. Bijzonder is de Roodborsttapuit in het open gebied tegen het spoor, waarvan een territorium is geteld hoewel deze soort alleen begin van het voorjaar present was. Bijzonder zijn Waterral en Zomertaling in en rond de Biezenvelden; de Waterral was in 2014 hier ook al gehoord. De Zomertaling hebben we dit jaar voor het eerst als broedvogel kunnen noteren. En zelfs de Nachtegaal liet zich horen. Daarentegen hebben we Groene Specht en Matkop niet als broedvogel kunnen noteren. Toch konden we dit jaar het record aantal van 43 soorten melden.

Tabel aantallen territoria broedvogels in Nieuw Wulven Zuid 2009, 2011, 2013 en 2015

(Broedvogelinventarisatie werkgroep MWH)

 

2009 2011 2013 2015
Blauwborst 2 4 3 3
Bosrietzanger 8 14 21 18
Buizerd 1 1
Canadese Gans 1 1 1 4
Dodaars 1
Ekster 1 1 0 0
Fazant 4 7 4 5
Fitis 2 11 12 14
Fuut 1 1 1 1
Gaai 1 2 3 2
Goudvink 1
Grasmus 8 20 19 17
Grauwe gans 1 0 2 6
Groene specht 1 1 0 0
Gr Bonte specht 1 1 2 1
Heggenmus 3 3 1 4
Houtduif 1 1 2 3
Kievit 3 8 2 4
Kleine Karekiet 10 18 15 12
Koekoek 1 0 1
Koolmees 2 4 6
Knobbelzwaan 1 0
Krakeend 3 4 4 4
Kuifeend 3 3 5
Matkop 2 0
Meerkoet 10 5 6 8
Merel 2 7 6 9
Nachtegaal 1
Nijlgans 2 2 2 4
Pimpelmees 1 1 4
Putter 1 4 5
Rietgors 4 6 4 1
Roodborsttapuit 2 1 1
Scholekster 1 0
Soepgans 1 0
Sperwer 1 0
Sprinkhaanzanger 3 6 5 3
Staartmees 1
Tjiftjaf 3 9 9 14
Tuinfluiter 1 5 4 2
Tureluur 1 1 1 1
Vink 0 1 1 2
Waterhoen 4 3 2 6
Waterral 1
Wilde Eend 10 18 8 4
Winterkoning 10 2 5 18
Zanglijster 1 3 3 5
Zomertaling 1
Zwarte Kraai 1 2 2 1
Zwartkop 1 5 8 14

 

Andere waarnemingen van vogels in bos NW (van 1 jan tot 1 okt 2015)
Overige soorten in 2015: Aalscholver, Beflijster, Blauwe reiger, Bokje, Bonte Vliegenvanger, Brandgans, Buizerd, Ekster, Gekraagde Roodstaart, Gierzwaluw, Groene Specht, Grote zilverreiger, Havik, Kauw, Kleine Bonte Specht, Knobbelzwaan, Kramsvogel (maart), Lepelaar (overtrekkend in april), Matkop, Nachtegaal (late eenmalige waarneming), Paapje (trek sept), Scholekster, Soepgans, Staartmees, Sperwer, Turkse Tortel, Visdief, Watersnip, Wielewaal, Wintertaling, Zwarte Roodstaart

Zoogdieren
We hebben in onze ronde ook op zoogdieren gelet. en zijn tegengekomen: Haas, Ree,

Tellers
Ben Hermans
Johan Jonker
Ewoud Plomp
Ineke Rohaan
Jeroen Steenbergen
Eveline Zijderveld

Informatie:
Ben Hermans  030 – 6373831

Meer activiteiten in bosgebied NW zijn te vinden op http://www.milieuwerkgroephouten.nl/  .