Verslag enquête sept-okt. 2016

In september/oktober 2016 heeft de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. een enquête gehouden onder haar leden.
De laatste tijd was de belangstelling voor de lezingen en de excursies dalende. Ook voor andere werkzaamheden is weinig animo, zo bestaat de coördinatiegroep al een aantal jaren uit twee personen.
Binnen de coördinatiegroep speelde de vraag:  is er nog wel belangstelling voor deze zaken, heeft de afdeling nog bestaansrecht?

Met die vragen in het achterhoofd is er tijdens de ALV van 2016 een enquêtecommissie samengesteld bestaande uit Monique Kersten, Adriette van Kouwen, Fia Verhoef en Dicky Mooiweer.
Het doel was te peilen wat de leden verwachten van de afdeling en of er nog belangstelling is voor de activiteiten binnen de afdeling. Tegelijkertijd wilden we weten hoe de leeftijdsopbouw is en hoelang men al lid is.

In september 2016 zijn er 104 enquêtes digitaal verstuurd en 33 per post. Totaal zijn er 63 reacties gekomen: 50 digitaal en 13 per post. Dit is net iets minder dan de helft, maar een mooie respons.

Excursies

50% gaat met excursies mee, hetzij met onze afdeling, hetzij met een andere afdeling of met beide.
Wat wel uit een paar antwoorden naar voren kwam was dat men dacht dat het vooral excursies voor gevorderde vogelaars waren. Ook het feit dat men geen mensen kende binnen de afdeling blijkt een reden te zijn om niet mee te gaan.
Het overgrote deel van de leden, 73%, is nog steeds geïnteresseerd in excursies. De voorkeur tussen hele en halve dag excursies is ongeveer 50/50. Er was een lichte voorkeur voor de zaterdag als excursiedag. Voor een excursie met (groot)ouders met kinderen is weinig belangstelling.
Er zijn enkele leden die graag een meerdaagse excursie zouden willen, maar zij beseffen gelijk dat dat een hele organisatie is.

CONCLUSIE

De excursieteksten moeten aangescherpt worden met nadrukkelijk gesteld dat ook beginnende vogelaars van harte welkom zijn. Juist de excursies zijn een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen. De verdeling tussen hele en halve dag excursies moet goed in de gaten gehouden worden. Afwisselend excursies organiseren op zaterdag of zondag waarbij de nadruk iets meer op de zaterdag ligt. Voordat er aan een meerdaagse excursie gedacht kan worden, moet er eerst goed nagevraagd worden hoeveel leden dan mee zouden willen gaan.

Lezingen

Door 52% van de leden is er een lezing bezocht de afgelopen drie jaar. Het feit dat men de lezingen niet bezocht was meestal: te druk met andere zaken of een andere reden. Onderwerp, tijd, gezondheid en bereikbaarheid speelden een ondergeschikte rol. Redenen waren o.a. geen interesse in lezingen en het feit dat men nog maar kort lid is.
De onderwerpen die aangedragen werden zijn vooral: thema-avonden en reisverslagen met niet alleen aandacht voor vogels maar ook voor de andere natuur.

CONCLUSIE

Het ontwikkelen van thema-avonden is een goed idee. Alleen zullen daar vanuit de leden wel de bereidheid moeten hebben om te helpen met organiseren en ontwikkelen. Thema’s kunnen zijn: geluiden, herkennen van bv. roofvogels en steltlopers, vogelgedrag.

Publiciteit

De informatie over de lezingen en de excursies wordt voornamelijk gehaald uit de Kruisbek. Ook de wekelijkse digitale nieuwsbrief wordt veel gelezen. De website van de Vogelwacht Utrecht is een goede derde.

CONCLUSIE

Doorgaan met deze manier van publiceren.

Activiteiten

Het merendeel van de leden heeft geen belangstelling voor het mede-organiseren van activiteiten. Teleurstellend dat daar zo weinig animo voor is. Vooral de maar 2% die mee wilde denken over beleidszaken is erg weinig. Voor de overige activiteiten schommelt het percentage tussen de 5 en 10%. Het bemensen van het MEC wordt een paar keer genoemd.

CONCLUSIE

Men wil wel dat de afdeling blijft bestaan maar vooral anderen moeten dat oppakken. De leden die hun gegevens hebben opgegeven zullen benaderd worden als dat nodig is.

Leeftijd

Het ledenbestand laat qua leeftijdsopbouw een omgekeerde piramide zien.

21-35 jaar 3%
36-50 jaar 10%
51-65 jaar 46%
66-80 jaar 35%
>80 jaar 5%

CONCLUSIE

Proberen jongeren te werven. Echter dit kan alleen als leden bereid zijn mee te helpen.

Lidmaatschap

Er is een zeer trouw ledenbestand.

1 jaar 6%
2-5 jaar 13%
6-10 jaar 10%
11-15 jaar 16%
> 15 jaar 51%
Onbekend 3%

CONCLUSIE

De aanwas is zeer gering. Ook hiervoor geldt dat daar actie op ondernomen moet worden. Echter zie conclusie bij de leeftijd, dat kan niet zonder de bereidheid van de overige leden.

Opmerkingen

De opmerkingen zijn positief: hoop dat de afdeling blijft bestaan, succes gewenst, ga vooral zo door.