Vogeldoelen in veel Nederlandse wetlands niet behaald

Van de site van Sovon

© GMD

Kluten

De natte natuur van Nederland, de wetlands, verliest aan kwaliteit. Dat is een van de conclusies uit het eerste WetlandSignaal van Vogelbescherming dat deze zomer verscheen. Sovon stelde hier vogelgegevens voor beschikbaar.

Het WetlandSignaal is een jaarlijkse uitgave van Vogelbescherming en met name bedoeld voor beheerders, waterschappen en overheden. In de uitgave worden ontwikkelingen op vogelgebied besproken en geduid.

Toepassing telgegevens
Voor de eerste uitgave stelde Sovon telgegevens beschikbaar over de periode 2011-2015. Hieruit blijkt dat veel wetlands niet, of maar ten dele, voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen. Dat zijn de afgesproken doelen voor het behoud van populaties van kwetsbare en internationaal belangrijke vogelsoorten in belangrijke natuurgebieden. De kwaliteit van deze beschermde wetlands is dus onder de maat, concludeert Vogelbescherming.

Meer informatie Wetlands