Weidevogelbijeenkomst op Het Beloken Land succesvol

Irene Schuller schreef:

Woensdagavond 18 januari 2023 werd een bijeenkomst over weidevogels gehouden in de hooibergschuur van Het Beloken Land in Montfoort. De avond mag een succes genoemd worden. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties die zich in de Lopikerwaard bezig houden met weidevogels waren door de Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) uitgenodigd met de bedoeling kennis met elkaar te maken in de hoop dat door samenwerking en begrip voor elkaar men elkaar kan versterken.

Grutto
In het westelijke deel van de Lopikerwaard komen nog behoorlijke aantallen weidevogels voor. De kievit, scholekster en tureluur blijven stabiel of nemen iets af in aantal, maar met de grutto gaat het slecht en dat is in heel Nederland het geval. Circa 80% van de wereldpopulatie van de grutto broedt in Nederland, daarom hebben we als land een verantwoordelijkheid voor deze vogel. 

Weidevogelbeheer
De avond begon met een voorstelronde waarbij ieder de gelegenheid kreeg te vertellen over zijn/haar werk voor weidevogels of duurzaamheid in de Lopikerwaard. De Vereniging Weidevogelbescherming Lopik, Vereniging Weidevogelbescherming Montfoort-Linschoten, Nestkasten Werkgroep Woerden, Duurzaam Lopikerwaard, Wildbeheereenheid Lopikerwaard en het Collectief Lopikerwaard maakten daar dankbaar gebruik van. Helaas moest de vertegenwoordiger van Vogelbescherming zich ivm ziekte afmelden. Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap waren wel aanwezig.

Hier kwamen al een aantal knelpunten naar voren, onder andere dat goed weidevogelbeheer veel meer inhoudt dan alleen legselbescherming. Het waterpeil moet omhoog, bemesten met ruige mest terwijl de boeren met ligboxenstallen allemaal drijfmest uitrijden, gras in verschillende lengtes, kruidenrijk gras, beter sloot- en kantenbeheer, plasdras en ga zo maar door. Als aan alle voorwaarden is voldaan is het voor iedereen frustrerend om te zien dat predatoren veel kuikens pakken waarbij de, soms verwilderde, huiskat één van de grote boosdoeners is. Daarnaast blijkt dat het leefgebied van weidevogels de afgelopen decennia is afgenomen door woningbouw en de aanleg van wegen en bedrijventerreinen. In de toekomst zal dit nog meer het geval zijn door de komst van zonneparken en windmolens.    

Het Beloken Land
Gijs van Kempen hield daarna een presentatie over weidevogels en wat er nodig is om weidevogels te helpen hun kuikens groot te brengen en te overleven. Veel mooie foto’s die allemaal gemaakt zijn op Het Beloken Land waar de weidevogels het al jaren fantastisch doen door het beheer van eigenaar Leen Verkaik. 

Schadeloosstelling
De discussieronde leverde vervolgens weer een aantal inzichten op waarbij duidelijk werd dat de vergoedingen die boeren krijgen voor uitgesteld maaibeheer, plasdras en dergelijke niet voldoende zijn. Het is een schadeloosstelling maar compenseert niet het extra werk dat boeren moeten doen. Het is voor boeren ook lastig dat er geen langjarige contracten kunnen worden afgesloten, de contracten zijn nu voor een periode van 5 jaar en dat is te kort om gedegen bedrijfsvoering op af te stemmen. 

Predatie
Predatie is een probleem waar iedereen het over eens is. De vele verwilderde katten mogen niet worden afgeschoten en er komen steeds meer vossen. Ooievaars waren ooit bijna uitgestorven maar nu zijn ze soms een plaag. Het zou bijvoorbeeld een goed idee zijn om het aantal ooievaarsnesten aan banden te leggen. 

Samenwerking
Meer geld voor weidevogelbeheer en het besluit of er gejaagd mag worden op predatoren als verwilderde katten en vossen zijn beiden politieke beslissingen. De afspraak is gemaakt om samen op te trekken in het overleg met de provincie Utrecht om in elk geval deze beide onderwerpen voor het voetlicht te brengen.


Leon Snoek en Irene Schuller,
Werkgroep Behoud Lopikerwaard
Voor vragen of verdere toelichting: 06-2840 7546 (Irene Schuller)