Algemene Ledenvergadering 2021

Op dinsdag 16 maart vindt de ALV plaats. Inmiddels heeft het bestuur besloten de ALV via videovergadering te doen met Zoom. Gelukkig heeft onze beoogde lezinggever aangegeven dat geen probleem te vinden. Wie dat is houd ik nog even geheim tot de Kruisbek uitkomt.
Wilt u deelnemen aan de ALV meldt u dan aan via email bij onze secretaris Josje Henkelman.
Zij zal u in de week voorafgaand aan de ALV de link en een instructie toesturen om deel te kunnen nemen. Vanaf 8 maart kunt u, als u die wilt ontvangen, de financiële stukken opvragen bij de penningmeester Bart van den Berg. Hij zal ze u dan toesturen.

Namens het Bestuur,
Janneke Kimstra

Na het zien van deze foto’s kijk je nooit meer op dezelfde manier naar vogels

Uit het AD:

© Ruurd Jelle van der Leij

Velduil

Dat belooft natuurfotograaf en -filmer Ruurd Jelle van der Leij (36) uit het Friese Oosterwolde. De foto’s van zijn gevleugelde vrienden worden wereldwijd opgepikt. ,,Ze vliegen nu rond, zo hoort het ook.”
Al tien jaar lang maakt Van der Leij foto’s van vogels, van opzij en van voren. ,,Ik vind het vooral heel komisch om vogels op deze manier te fotograferen. Ik realiseerde me vanaf het begin dat de vogels er zo compleet anders uit zien. Vanaf dat moment besloot ik me erop te concentreren en ervoor te zorgen dat ik in elke serie minstens één frontaal zou hebben. Sommige vogels beginnen op boze vogels te lijken, sommige zien er grappig of zelfs belachelijk uit.”
Deze week bereikte zijn langlopende fotoshoot een hoogtepunt, nadat hij meerdere vogels in zijn eigen achtertuin kon vastleggen. Want dat is waar bijna alle foto’s zijn gemaakt, de achtertuin van de fotograaf in Oosterwolde. ,,Daar is het natuurlijk wel iets makkelijker om vogels te fotograferen, dan in de omgeving van bijvoorbeeld Rotterdam”, geeft hij toe.
Lees hier het hele verhaal.

Kanoeten bekijken als individu

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMDOnlangs promoveerde gedragsecoloog Eva Kok aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar kanoeten. Ze richtte zich hierbij vooral op de ontwikkeling van individuele migratie-routines. Ofwel, hoe vliegt een kanoet elk jaar van noord naar zuid en weer terug en welke keuzes maakt hij of zij daarbij.

Waarom ben je voor je trekvogelonderzoek bij de kanoet uitgekomen?
“Kanoeten zijn echte lange afstandstrekkers. Ze broeden in Noord-Arctische gebieden en overwinteren in Europa, bijvoorbeeld in de Waddenzee. Maar er zijn ook exemplaren die doorvliegen naar Zuid-Afrika. Door mijn onderzoek wilde ik meer inzicht krijgen in de individuele keuzes die kanoeten maken qua trekroute en overwinteringsplek.”

Hoe ben je achter de individuele ‘vluchtgegevens’ van kanoeten gekomen?
“De afgelopen jaren hebben we vanuit het NIOZ op Texel verschillende kanoeten uitgerust met een lichtgewicht satellietzendertje. Hierdoor hebben we de exacte vliegroutes en verblijfplaatsen kunnen vastleggen. Kanoet Paula hebben we hierdoor twee jaar op de voet kunnen volgen.”
Lees hier het hele artikel.

Friesland moet bezwaar tegen afschot ganzen opnieuw beoordelen

© GMD

Brandganzen

Van de site van de Vogelbescherming:
De rechtbank Noord-Nederland heeft het beroep van Vogelbescherming Nederland gegrond verklaard tegen het grootschalig afschot van overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen in Friesland. De rechtbank draagt de provincie Friesland op om de bezwaren van Vogelbescherming opnieuw te beoordelen. Het afschot van maximaal 150.000 ganzen gaat helaas gewoon door: de rechter zag geen aanleiding om dat voorlopig te stoppen.

Grootschalig afschot in plaats van winterrust
De provincie Friesland heeft enige jaren geleden de zogenoemde ‘winterrust-regeling’ voor ganzen afgeschaft. In plaats daarvan worden elke winter enorme aantallen ganzen afgeschoten. Zo mochten er in afgelopen winters jaarlijks maar liefst 200.000 ganzen worden gedood, waaronder 100.000 brandganzen, 25.000 grauwe ganzen en 75.000 kolganzen.
Dit jaar is dat aantal voor de kolgans verlaagd tot 25.000, van de andere soorten zijn de quota hetzelfde gebleven. In totaal mogen er dit jaar dus maximaal 150.000 ganzen van drie soorten worden geschoten. In de praktijk wordt dat aantal niet gehaald; er worden per jaar ongeveer 50.000 ganzen geschoten, vooral kolganzen. Dat doet echter niets af aan het feit dat het wél is toegestaan om veel meer ganzen te schieten. Vogelbescherming vindt dat onacceptabel.
Lees hier het hele bericht.

Vreemde vogels voor de deur: Nederland is een hotspot voor exoten

De Volkskrant/Jean-Pierre Geelen:

Beeld Alamy Stock Photo

Bruinkopdiksnavelmees

Hallo bruinkopdiksnavelmees en Japanse nachtegaal. De komende jaren zullen zich waarschijnlijk alleen maar meer vogels van buiten vestigen in Nederland – het bevalt exoten hier prima.
Vergeet de nijlgans, de halsbandparkiet, de Canadese gans. Deze ‘exoten’, hier decennia geleden aangekomen vanuit andere werelddelen, zijn inmiddels vertrouwde verschijningen voor iedereen die buiten weleens om zich heen kijkt. Hoezeer hun aanwezigheid ook tot discussie leidt onder natuurbeschermers en andere partijen (bijvoorbeeld fruittelers die schade ondervinden van parkieten), ze zullen niet meer verdwijnen. Sterker: er komen waarschijnlijk alleen maar exoten bij. De nieuwelingen staan al te trappelen voor de deur, sommige staan al met beide pootjes over de drempel.

Welkom bruinkopdiksnavelmees, een aandoenlijk grijs bolletje zangvogel met een bruin koppie, oranjebruine vleugelstreep (en driemaal woordwaarde). Hoewel afkomstig uit China en Zuidoost-Rusland is de mees al jaren een tevreden bewoner van Nederland. Om precies te zijn: in de buurt van het Zuid-Limburgse Weert, bij het dorpje Swartbroek. Daar verblijven volgens de laatste gegevens zo’n vijftien broedpaartjes. Vermoedelijk nazaten van exemplaren die zich uit hun kooi of volière wisten te bevrijden. Het vogeltje zit daar al sinds eind jaren negentig, maar lange tijd is het ontsnapt aan de aandacht van vogelaars, zegt Paul van Els van Sovon Vogelonderzoek Nederland. ‘We hebben lange tijd niet eens geweten welke diksnavelmees het precies was.’
Lees hier het hele artikel.