Jonge vogels helpen in de huishouding

©Kat Bebbington

Helmklauwier

Van de site van Nature Today:
Jonge vogels ondersteunen ouders in het grootbrengen van jonkies, het verdedigen van het territorium en het beschermen van het nest tegen roofdieren. Dit sociale gedrag van bijvoorbeeld de muisvogel druist ogenschijnlijk in tegen de gangbare evolutietheorie: jonkies geven zelfs hun eigen voedsel aan jongere broertjes en zusjes. Zo blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research.

De beperkte beschikbaarheid van territoria speelt een grote rol in het sociale gedrag van de vogels. Van sommige soorten blijven de jongen daarom ‘thuis’. “Als je als jonge vogel goed meehelpt in de huishouding en verdediging, dan heb je later kans om een goed territorium te erven”, zegt onderzoeker Sjouke Kingma. “En als je in de toekomst het huis erft, zal je bij wijze van spreken eerder geneigd zijn om ook eens de kozijnen te verven”.
Lees hier het hele artikel.

Kamerleden nemen petitie Aanvalsplan Grutto in ontvangst

Van de site van de Vogelbescherming.

© GMD

Grutto met pul

Vandaag is aan de vaste Kamercommissie van LNV de petitie voor het aanvalsplan grutto aangeboden. Deze werd door ruim 86.000 mensen gesteund en vanuit een bloemrijke weide met vogels en koeien in Friesland aangeboden.

Geflankeerd door Fries paard en reusachtige grutto sprak Pieter Winsemius, initiatiefnemer van het Aanvalsplan Grutto, de dringende oproep aan de politiek uit snel in actie te komen voor de grutto.
Winsemius benadrukte zijn zorg dat ondanks brede steun in de politiek, onder boeren en natuurorganisaties, de overheid niet met voldoende financiële middelen over de brug komt. De aantallen weidevogels, met de grutto als boegbeeld, blijven hard achteruitgaan. Plannen om de weidevogels te redden zijn al lang klaar, maar moeten ten uitvoer worden gebracht. Hij haalde zijn Friese beppe aan: “It moat no naaid wurde sa’t it knipt is.’’
Lees hier het hele bericht.

Studie gedrag kleine mantelmeeuw helpt aantal slachtoffers windparken in kaart te brengen

Van de site van Nature Today:

©GMD

Kleine Mantelmeeuw

Kan een wiskundig model het vlieggedrag van de kleine mantelmeeuw op zee in kaart brengen? Wageningen Marine Research zet samen met Bureau Waardenburg en de Universiteit van Amsterdam stappen om tot zo’n model te komen. De uitkomsten moeten opdrachtgever Rijkswaterstaat inzicht geven in het aantal aanvaringsslachtoffers onder kleine mantelmeeuwen in windparken op zee.
Sommige soorten zeevogels komen in botsing met windmolens op zee. Andere vogelsoorten mijden windparken, waardoor hun leefgebied kleiner wordt. Het inschatten van sterfte van zeevogels door aanvaringen met windmolens wordt gedaan met behulp van modellen, omdat het lastig is aanvaringen op zee direct te observeren.

Op weg naar een betere inschatting van aanvaringsrisico’s
De modellen die schattingen van botsingen tussen vogels en windmolens maken, zijn meestal gebaseerd op een zeer grove schatting van het aantal vogels dat daadwerkelijk door een gebied met windmolens vliegt. De onderzoekers hopen met hun nieuwe modelleringsaanpak tot een betere inschatting te komen van de aanvaringskansen van zeevogels met windmolens. De kleine mantelmeeuw is volgens onderzoeker Floor Soudijn een heel geschikte soort voor dit project, omdat relatief veel bekend is over deze zeevogel en er uitgebreide gedragsstudies naar zijn gedaan.
Lees hier het hele artikel.

Meer merelnesten gemeld dan ooit

Van de site van SOVON:

©GMD

Merel

Er zijn dit jaar al ruim 200 merelnesten gemeld, een stuk meer dan voorgaande jaren.
2022 is het Jaar van de Merel, maar ook 2021 staat in het teken van de soort. Dit jaar wordt er al vooronderzoek gedaan door binnen bestaande telprojecten extra op deze soort te letten. De focus van het vooronderzoek ligt vooral op de nesten van de Merel. Daarom deden we begin dit jaar een oproep om merelnesten te zoeken. En daar werd gehoor aan gegeven! Meer mensen dan ooit gaven merelnesten in hun tuin door.
Lees hier het hele bericht.

Leuke tuinsoort

Arjan Griffioen schreef:

Bonte Vliegenvanger

Al jaren wordt de Koolmezenkast in onze tuin bezet door andere soorten  dan de bedoelde Koolmees. De laatste jaren is een paartje Boomklevers vaste bewoner. (De foto laat de nestkast met een Bonte Vliegenvanger zien, klikken voor groter formaat )
Ook dit jaar is het prijs. Tijdens het broeden metselt de partner alle kieren dicht. Als de eieren zijn uitgekomen vliegen de ouders af en aan met voedsel.
In een onbewaakt ogenblik landt er een Grote bonte specht op de nestkast.
De invliegopening wordt geïnspecteerd en dan probeert de specht een jong naar buiten te trekken!
Gelukkig komen de ouders net op tijd terug. De specht maakt zich groot door de vleugels uit te spreiden.
Dat schrikt de Boomklevers niet af en er volgt een spectaculair luchtgevecht en de specht geeft het op.
Een week later vliegen de jongen uit. Twee knallen er tegen het keukenraam.
Duizelig zitten ze op de grond, maar de ouders zijn er razendsnel bij om ze de goede weg te wijzen.