Reikhalzen naar de gierzwaluw

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMD

Gierzwaluw

Als de gierzwaluwen er zijn weet je dat de zomer is begonnen. Ze broeden in Nederland alleen in gebouwen, maar door de steeds beter geïsoleerde woningen vinden ze moeilijker een nestplek. Om een beter beeld van de nestplekken te krijgen vragen we uw hulp.
“Heb jij hem al gezien?” Die vraag kan in deze tijd maar over één soort gaan: de gierzwaluw. Deze vliegende sikkels zijn onze zomerbrengers. Eind april suizen ze het land binnen om onder onze daken te gaan broeden. Ieder jaar weer maakt je hart een sprongetje als je voor het eerst hun kenmerkende gegier hoort. In augustus is de grote meerderheid alweer verdwenen naar hun overwinteringsgebieden in Afrika. Net zoals de zomer glipt de aanwezigheid van de gierzwaluw ongemerkt door je vingers.
Rond Koningsdag keert de gierzwaluw terug en is ons zwaluwenkwartet weer compleet. Boerenzwaluw, oeverzwaluw en huiszwaluw zijn er al even en vliegen op dit moment in grote – vaak gemengde – groepen boven water. Ondanks zijn naam is de gierzwaluw trouwens geen echte zwaluw. Het is niet eens een zangvogel. Gierzwaluwen hebben hun eigen familie: de Apodidea. Hun wetenschappelijke naam danken ze aan hun korte pootjes, waarmee ze goed aan muren kunnen hangen, maar nauwelijks kunnen lopen. Apus komt namelijk van het Oud-Griekse woord voor zonder voeten.
Lees hier het hele artikel.

Waar blijven de Tuinfluiters en Grasmussen?

Van de site van SOVON:

©GMD

Tuinfluiter

De aantallen Tuinfluiters, Grasmussen en Braamsluipers blijven vooralsnog behoorlijk achter ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat blijkt uit vogeltellingen in het hele land. Ook elders in West-Europa leveren tellingen nog maar weinig van deze zangvogels op. Waarschijnlijk zorgt de aanhoudende noordelijke wind en koude voor vertraging tijdens hun reis vanuit Afrika naar de broedgebieden.

Enkele zangvogels die normaal gesproken eind april massaal in ons land arriveren, lijken nu nog maar mondjesmaat aanwezig. Het gaat om soorten als de Tuinfluiter, Grasmus en Braamsluiper. Voor het project LiveAtlas houden enkele honderden vogelaars complete lijsten met vogelwaarnemingen bij voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. In heel Europa worden op die manier gegevens verzameld en in het Euro Bird Portal weergegeven. Deze eenvoudige manier van tellen levert een goed en bijna real time beeld van de binnenkomst van trekvogels op, dat meteen met het gemiddelde van voorgaande jaren vergeleken kan worden.
Lees hier het hele artikel.

Nestsucces broedvogels van open boerenland gedaald

Van de site van CBS.NL

Eenzame grutto

Eenzame grutto

Het nestsucces van beschermde nesten van vogels van het open boerenland is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60 tot ongeveer 40 procent. Ruim een kwart van de nesten van deze grondbroeders, waaronder grutto en kievit, wordt door middel van agrarisch natuurbeheer beschermd tegen maaien, mesten en beweiden. Bij de onbeschermde nesten van boerenlandvogels van erven en struwelen, waaronder boerenzwaluw en ringmus, is het nestsucces met ongeveer 80 procent stabiel. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses, in samenwerking met Sovon

Vogelonderzoek Nederland.
Als alle nesten ten minste één jong zouden voortbrengen is het nestsucces 100 procent. In de natuur gaat echter altijd een deel van de nesten verloren, en ook van de uitgekomen kuikens sterft een aanzienlijk deel nog vóórdat de vogels volwassen worden.
Lees hier het hele bericht.

Wanneer legt de Koolmees haar eerste ei?

Van de site van SOVON:
© GMDGrote kans dat de mees in je nestkastje net het eerste ei heeft gelegd. Vorig jaar legde de gemiddelde Nederlandse Koolmees op 17 april haar eerste ei. Dat blijkt uit één van de grootste jaarlijkse bevolkingsonderzoeken onder vogels: de controle van meer dan 18.000 nestkasten.
Misschien heb je het dak van het nestkastje in je tuin al voorzichtig opgelicht. Want wat is het spannend om de vorderingen van een nest te volgen. Dat weten ook de nestonderzoekers die, vaak in hun vrije tijd, regelmatig nestkasten openen om gegevens te verzamelen over de broedbiologie van vogels.
In het dikke verslag van NESTKAST, het landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders, zijn de resultaten van al dat werk te vinden. Elk nest telde mee, van de honderden nesten van onderzoekers van een instituut, tot die ene nestkast aan de schuur. Tijd voor een bloemlezing met wat opvallende ontwikkelingen.
Lees hier het hele artikel.

Nederlandse vogels in hun domein

Van de site van SOVON:
Met de Vogelatlas van Nederland verscheen in 2018 een uitvoerig overzicht van de in Nederland voorkomende broed- en wintervogels. Het zojuist verschenen boek Nederlandse vogels in hun domein geeft deze vogels een plek in de verschillende Nederlandse landschappen.

Het boek werd op 21 april gelanceerd tijdens het symposium Basiskwaliteit Natuur van Vogelbescherming Nederland en geeft een overzicht van de vogels die je in maar liefst 71 verschillende domeinen mag verwachten. Auteurs Robert Kwak en Jip Louwe Kooijmans definiëren een domein als een deel van Nederland dat overeenkomstige landschapseigenschappen heeft. Wat zijn bijvoorbeeld de typische vogels van de dorpen en kleine steden in het Groene Hart, of van de beekdalen in Noord- en Oost-Nederland?
Lees hier het hele artikel.