Excursie Friese Waddenkust 20-08 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Zilverplevier

Zondag 20 augustus hadden we een bezoek gepland aan de Friese Waddenkust. De bedoeling was een mooie plek te zoeken ruim voor het hoog water was, en dan te wachten tot de vogels naar ons toe zouden komen om op het laatste stukje beschikbare wad bij elkaar te komen zitten.

Zo vertrokken we al vroeg uit Utrecht met een groep van 6 deelnemers. We hadden gekozen voor Westhoek, omdat hier vaker mooie soorten gezien worden. Rond 9 uur liepen we de kwelder op om ons te installeren. Over ons heen vloog een heel aantal Gele Kwikstaarten. We zetten de telescopen op en keken rustig om ons heen. We hadden tijd zat, de vogels zaten nog erg ver weg op het wad, en het kostte moeite deze te determineren. We vonden de eerste Zilverplevieren en Rosse Grutto’s,  en een groepje Bontbekplevieren.
Lees hier het hele verslag.

Broedvogels in Nederland 2022

Van de site van SOVON:

©GMD

Roerdomp

Boerenlandvogels zoals de Ringmus blijven afnemen, terwijl sommige moerasvogels, zoals de Roerdomp, juist toenemen. Dit blijkt uit de laatste cijfers die zijn samengevat in het nieuw verschenen rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’. In deze publicatie zet Sovon de trends van meer dan 190 soorten broedvogels in Nederland op een rij. Deze informatie dient als belangrijke bron voor natuurbeleid, natuurbeheer en beschermingsdoelen.

Het rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’ vat de ontwikkelingen van de Nederlandse broedvogels samen. Vogeltellers volgen de aantallen vogels jaarlijks op een systematische manier in een afgebakend gebied. Dit levert een duidelijk beeld op hoe vogelpopulaties zich ontwikkelen. In steden, dorpen en in het agrarische gebied worden extra tellingen gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen per leefgebied.
Lees hier het hele artikel.

Excursie Zouweboezem 27-05 – afd. De Bilt-Zeist

Hanneke Lankhof schreef:

© Janny Vermolen

Grauwe Vliegenvanger

Het belooft een mooie zonnige dag te worden met temperatuur oplopend naar 22 gr. Als we om 7 uur met 9 deelnemers in 2 auto’s vertrekken is het nog frisjes. Wigle is er ook bij, na zijn ongelukkige valpartij in maart is hij vandaag voor het eerst weer mee met onze afdelingsexcursie. Bij aankomst op de Boezemweg zijn we niet de enigen, gelukkig is er nog voldoende plek voor de auto’s. Bij het uitstappen worden we verwelkomd door een jongetje dat ons meteen al de plek van een broedende ooievaar aanwijst. Op een hek wordt een grauwe vliegenvanger ontdekt. We kunnen hem allemaal mooi waarnemen. Even een insectje happen en weer terug naar z’n plekje zoals grauwe vliegenvangers dat doen. Ondertussen zien we in het ruige landje ook rietzanger, kleine karekiet, rietgors, putter, kneu en vliegt de eerste purperreiger over.
Lees hier het hele verslag.

Vogels herkennen: buizerd vs. wespendief

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMD

Wespendief

De buizerd is de meest algemene roofvogel van Nederland. ‘Verre neef’ de wespendief kan op een buizerd lijken, maar is een stuk schaarser. Beide soorten hebben bovendien een variabel verenkleed. Met een geoefend oog kun je ze uit elkaar houden.

Buizerds zijn het hele jaar door aanwezig en vrijwel overal in Nederland aan te treffen. Bekend zijn de vogels die geduldig op paaltjes zitten te wachten tot een prooi zich aandient – dat zijn meestal muizen. Als ze rondvliegen maken ze vaak een ‘miauwend’ geluid. Broeden doen buizerds vooral in het buitengebied waar meer dan een paar bomen bij elkaar staan.
De wespendief is een zomergast. Bij ons aanwezig van begin mei tot in september. Tussendoor leven ze in Afrikaanse regenwouden. Het zijn stiekeme broedvogels van grote bossen. En, zoals de naam al suggereert, ze leven voornamelijk van wespenlarven, aangevuld met soms een muis, een jonge vogel en wat vaker nog een kikker.
Lees hier het hele artikel.

Veel Steltkluten in Nederland

Van de site van SOVON.

© GMD

Steltkluut

Net als in de afgelopen twee jaar worden er veel Steltkluten gemeld in ons land. Het gaat inmiddels om enkele honderden vogels. Ook de eerste jongen worden gezien. Dat is echter niet per se goed nieuws.
Steltkluten broeden verspreid over de zuidelijke helft van Europa. Hun broedbiotoop bestaat uit ondiepe zoetwaterplassen en zoutpannen, waarin ze met hun lange poten kunnen foerageren. Ze nestelen op drooggevallen plekken of eilandjes, vaak net boven de waterlijn. In recente jaren komen steeds meer Steltkluten naar Nederland om hier te broeden. 2022 was een recordjaar, met in totaal 82 broedparen. Dit voorjaar wijzen de aantallen waarnemingen op Waarneming.nl en broedparen die geteld worden in het Meetnet Broedvogels dezelfde kant op. Het gaat op dit moment om minstens 40 paren met een nest en in totaal om enkele honderden vogels. Ook in Vlaanderen verblijven er veel Steltkluten, zo meldt dit artikel.
Lees hier het hele artikel.