Friesland moet bezwaar tegen afschot ganzen opnieuw beoordelen

© GMD

Brandganzen

Van de site van de Vogelbescherming:
De rechtbank Noord-Nederland heeft het beroep van Vogelbescherming Nederland gegrond verklaard tegen het grootschalig afschot van overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen in Friesland. De rechtbank draagt de provincie Friesland op om de bezwaren van Vogelbescherming opnieuw te beoordelen. Het afschot van maximaal 150.000 ganzen gaat helaas gewoon door: de rechter zag geen aanleiding om dat voorlopig te stoppen.

Grootschalig afschot in plaats van winterrust
De provincie Friesland heeft enige jaren geleden de zogenoemde ‘winterrust-regeling’ voor ganzen afgeschaft. In plaats daarvan worden elke winter enorme aantallen ganzen afgeschoten. Zo mochten er in afgelopen winters jaarlijks maar liefst 200.000 ganzen worden gedood, waaronder 100.000 brandganzen, 25.000 grauwe ganzen en 75.000 kolganzen.
Dit jaar is dat aantal voor de kolgans verlaagd tot 25.000, van de andere soorten zijn de quota hetzelfde gebleven. In totaal mogen er dit jaar dus maximaal 150.000 ganzen van drie soorten worden geschoten. In de praktijk wordt dat aantal niet gehaald; er worden per jaar ongeveer 50.000 ganzen geschoten, vooral kolganzen. Dat doet echter niets af aan het feit dat het wél is toegestaan om veel meer ganzen te schieten. Vogelbescherming vindt dat onacceptabel.
Lees hier het hele bericht.

Vreemde vogels voor de deur: Nederland is een hotspot voor exoten

De Volkskrant/Jean-Pierre Geelen:

Beeld Alamy Stock Photo

Bruinkopdiksnavelmees

Hallo bruinkopdiksnavelmees en Japanse nachtegaal. De komende jaren zullen zich waarschijnlijk alleen maar meer vogels van buiten vestigen in Nederland – het bevalt exoten hier prima.
Vergeet de nijlgans, de halsbandparkiet, de Canadese gans. Deze ‘exoten’, hier decennia geleden aangekomen vanuit andere werelddelen, zijn inmiddels vertrouwde verschijningen voor iedereen die buiten weleens om zich heen kijkt. Hoezeer hun aanwezigheid ook tot discussie leidt onder natuurbeschermers en andere partijen (bijvoorbeeld fruittelers die schade ondervinden van parkieten), ze zullen niet meer verdwijnen. Sterker: er komen waarschijnlijk alleen maar exoten bij. De nieuwelingen staan al te trappelen voor de deur, sommige staan al met beide pootjes over de drempel.

Welkom bruinkopdiksnavelmees, een aandoenlijk grijs bolletje zangvogel met een bruin koppie, oranjebruine vleugelstreep (en driemaal woordwaarde). Hoewel afkomstig uit China en Zuidoost-Rusland is de mees al jaren een tevreden bewoner van Nederland. Om precies te zijn: in de buurt van het Zuid-Limburgse Weert, bij het dorpje Swartbroek. Daar verblijven volgens de laatste gegevens zo’n vijftien broedpaartjes. Vermoedelijk nazaten van exemplaren die zich uit hun kooi of volière wisten te bevrijden. Het vogeltje zit daar al sinds eind jaren negentig, maar lange tijd is het ontsnapt aan de aandacht van vogelaars, zegt Paul van Els van Sovon Vogelonderzoek Nederland. ‘We hebben lange tijd niet eens geweten welke diksnavelmees het precies was.’
Lees hier het hele artikel.

Tapuit in Nederland veert weer licht op

Gezamenlijk bericht Vogelbescherming en Sovon.

©GMD

Tapuiten

De Tapuit in Nederland heeft enkele succesvolle broedseizoenen achter de rug. Dit is goed nieuws, want de aantallen Tapuiten nemen al decennia af en deze trend lijkt nu te stoppen. Stabiele zomers, met droogte en warmte gedurende het broedseizoen, spelen vermoedelijk een positieve rol. Maar ook intensief beschermingswerk werpt zijn vruchten af.
De Tapuit is al een hele tijd een zorgenkindje. We noemen de getallen nog maar even: een afname van duizenden broedparen in de jaren zeventig (en nog véél meer daarvoor), tot slechts 210 tot 250 paar in 2013, een dieptepunt. De verspreiding is tegenwoordig nagenoeg geslonken tot de duinen van de Kop van Noord-Holland, de Waddeneilanden en het Drents-Friese Wold. Ook in de ons omringende landen doet de Tapuit het heel slecht; in Vlaanderen is de soort zelfs al enige tijd verdwenen als broedvogel. Om te voorkomen dat dat ook in Nederland gebeurt, krijgen onderzoek en bescherming van de Tapuit veel aandacht, in gang gezet door Vogelbescherming en Sovon in het Jaar van de Tapuit in 2005.
Lees hier het hele bericht.

Europese vogels trekken steeds verder naar het noorden

Uit het Friesch Dagblad:

De vogelsoorten in Europa zijn in de voorbije dertig jaar met een kilometer per jaar naar het noorden opgeschoven. Dat blijkt uit een onderzoek waar 120.000 vogelspotters aan deelnamen.
In Europa broeden nu bijna zeshonderd vogelsoorten, waaronder 539 inheemse en 57 uitheemse soorten. De meest verspreide soorten zijn de witte kwikstaart en de koekoek, die in zowat 85 procent van Europa te vinden zijn.
Dat is de conclusie van de European Breeding Bird Atlas, een titanenwerk dat de leefgebieden van alle Europese broedvogels in kaart brengt. De atlas is een van de grootste projecten van burgerwetenschap ter wereld: meer dan 120.000 vrijwilligers brachten vier jaar lang elf miljoen vierkante kilometer in kaart.

Grote veranderingen
Maar uit de tellingen blijken ook grote veranderingen sinds de vorige versie van de atlas in de jaren negentig: de vogelsoorten leven nu gemiddeld 28 kilometer noordelijker. Sommige mediterrane soorten, zoals de bijeneter en de kleine zilverreiger zijn nu helemaal tot in Nederland te vinden. Iets meer dan een derde van de soorten heeft het broedgebied uitgebreid in de voorbije dertig jaar. Van een kwart van de soorten kromp het broedgebied.
Lees hier het hele artikel.

 

Provincie Utrecht mag voorlopig geen knobbelzwanen afschieten

Van de site van de NOS:

©GMD

Knobbelzwanen

De provincie Utrecht mag van de rechtbank Midden-Nederland voorlopig geen knobbelzwanen laten afschieten. De provincie verleende daarvoor vanaf morgen een ontheffing, maar daar maakten dierenrechtenorganisaties bezwaar tegen. In afwachting van een definitieve uitspraak vroegen zij om de ontheffing te schorsen, zodat er in de tussentijd geen knobbelzwanen worden afgeschoten.
Met het afschieten wil de provincie voorkomen dat de zwanen schade aanrichten aan landbouwgewassen. Als wegjagen niet lukt, mogen ze worden afgeschoten.
De stichtingen Fauna4life, Animal Rights, Dierenradar en de Faunabescherming betwijfelen of de zwanen wel zoveel schade veroorzaken. Dat zou niet blijken uit gegevens over de afgelopen jaren, schrijft RTV Utrecht.
De voorzieningenrechter van de rechtbank in Utrecht vindt dat “er onvoldoende en te grofmazig inzicht is gegeven in de schadehistorie”. De provincie mag in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak geen knobbelzwanen laten afschieten.
Lees hier het hele bericht.