Excursie Zouweboezem 27-05 – afd. De Bilt-Zeist

Hanneke Lankhof schreef:

© Janny Vermolen

Grauwe Vliegenvanger

Het belooft een mooie zonnige dag te worden met temperatuur oplopend naar 22 gr. Als we om 7 uur met 9 deelnemers in 2 auto’s vertrekken is het nog frisjes. Wigle is er ook bij, na zijn ongelukkige valpartij in maart is hij vandaag voor het eerst weer mee met onze afdelingsexcursie. Bij aankomst op de Boezemweg zijn we niet de enigen, gelukkig is er nog voldoende plek voor de auto’s. Bij het uitstappen worden we verwelkomd door een jongetje dat ons meteen al de plek van een broedende ooievaar aanwijst. Op een hek wordt een grauwe vliegenvanger ontdekt. We kunnen hem allemaal mooi waarnemen. Even een insectje happen en weer terug naar z’n plekje zoals grauwe vliegenvangers dat doen. Ondertussen zien we in het ruige landje ook rietzanger, kleine karekiet, rietgors, putter, kneu en vliegt de eerste purperreiger over.
Lees hier het hele verslag.

Vogels herkennen: buizerd vs. wespendief

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMD

Wespendief

De buizerd is de meest algemene roofvogel van Nederland. ‘Verre neef’ de wespendief kan op een buizerd lijken, maar is een stuk schaarser. Beide soorten hebben bovendien een variabel verenkleed. Met een geoefend oog kun je ze uit elkaar houden.

Buizerds zijn het hele jaar door aanwezig en vrijwel overal in Nederland aan te treffen. Bekend zijn de vogels die geduldig op paaltjes zitten te wachten tot een prooi zich aandient – dat zijn meestal muizen. Als ze rondvliegen maken ze vaak een ‘miauwend’ geluid. Broeden doen buizerds vooral in het buitengebied waar meer dan een paar bomen bij elkaar staan.
De wespendief is een zomergast. Bij ons aanwezig van begin mei tot in september. Tussendoor leven ze in Afrikaanse regenwouden. Het zijn stiekeme broedvogels van grote bossen. En, zoals de naam al suggereert, ze leven voornamelijk van wespenlarven, aangevuld met soms een muis, een jonge vogel en wat vaker nog een kikker.
Lees hier het hele artikel.

Veel Steltkluten in Nederland

Van de site van SOVON.

© GMD

Steltkluut

Net als in de afgelopen twee jaar worden er veel Steltkluten gemeld in ons land. Het gaat inmiddels om enkele honderden vogels. Ook de eerste jongen worden gezien. Dat is echter niet per se goed nieuws.
Steltkluten broeden verspreid over de zuidelijke helft van Europa. Hun broedbiotoop bestaat uit ondiepe zoetwaterplassen en zoutpannen, waarin ze met hun lange poten kunnen foerageren. Ze nestelen op drooggevallen plekken of eilandjes, vaak net boven de waterlijn. In recente jaren komen steeds meer Steltkluten naar Nederland om hier te broeden. 2022 was een recordjaar, met in totaal 82 broedparen. Dit voorjaar wijzen de aantallen waarnemingen op Waarneming.nl en broedparen die geteld worden in het Meetnet Broedvogels dezelfde kant op. Het gaat op dit moment om minstens 40 paren met een nest en in totaal om enkele honderden vogels. Ook in Vlaanderen verblijven er veel Steltkluten, zo meldt dit artikel.
Lees hier het hele artikel.

De Europese Natuurherstelwet: wie kan daar nou op tegen zijn?

Van de site van Nature Today:

©GMD

Grutto

De Europese natuur staat er slecht voor en daarmee uw en mijn leefomgeving. Ruim 80 procent is in slechte staat en in Nederland nog meer. Vogels als grutto, gierzwaluw en veldleeuwerik gaan hard achteruit, insectenpopulaties imploderen, vleermuizen verdwijnen. De nieuwe Natuurherstelwet waar Europa morgenochtend over stemt kan daar verandering in brengen. Dat is goed nieuws.
Frans Timmermans, die aan de basis van de Europese Natuurherstelwet staat, zei het zo: “Wij mensen zijn afhankelijk van de natuur: voor de lucht die we inademen, voor het water dat we drinken en voor het voedsel dat we eten. Onze economie draait ook op de natuur.” Wij voegen daaraan toe: mensen zijn déél van de natuur. De nieuwe Natuurwet is dus van levensbelang. Voor natuur, voor onze gezondheid, voor de economie en ons welbevinden.
Lees hier het hele bericht.