Veel muizen en een goed broedsucces van uilen

Van de site van SOVON:

© Erwin van Laar

Kerkuilen

Het gebeurde in 2014. En in 2019 weer: een heuse muizenexplosie, althans in grote delen van het land. In Friesland werden weer hele graslandpercelen kaalgevreten door veldmuizen. Andere muizensoorten, zoals de rosse woelmuis, leken echter niet te pieken of lieten hooguit lokale uitschieters zien (bosmuis). De veldmuis-bonanza lokte minimaal 70 paar Velduilen naar Friesland. Hoe reageerden de andere uilen op deze zeer gunstige voedselsituatie?
Vogelaars die uilennesten controleren, brengen de effecten van de muizenstand prachtig in beeld. Ze vullen nestkaarten in met broedgegevens over onder ander de Steenuil (werkgroep STONE) en Kerkuil (KWN). Op basis van de eerste lichting digitaal ingestuurde nestkaarten kunnen we al een voorlopig (want nog onvolledig) beeld schetsen van drie uilensoorten. Van roofvogels is het beeld nog te onvolledig om cijfers te kunnen presenteren. Daarvan verloopt de administratie nog grotendeels via papieren nestkaarten, die later ingevoerd worden.
Lees hier het hele bericht.

Wulpen in ganzen- en zwanengebieden

Van de site van SOVON:

© GMD

Wulpen

Wintermaanden laten doorgaans de grootste aantallen Wulpen in het binnenland zien. De aantallen Wulpen nemen op Europees niveau af. Binnen het Meetnet Watervogels wordt de soort in Nederland buiten het broedseizoen goed gevolgd in de kustgebieden en binnenlandse wetlands, maar hoe zit het eigenlijk met de aantallen in boerenland?

Jaar van de Wulp
Het is het Jaar van de Wulp en in het kader daarvan riep Sovon alle tellers op om gedurende het jaar 2019 ook buiten de reguliere monitoringgebieden Wulpen te tellen. Het gaat dan om de gebieden waar Sovon-tellers ganzen en zwanen tellen (GZ-gebieden), doorgaans boerenland. Dat is bepaald geen sinecure, want vindt ze maar eens. De aantallen op binnenlandse slaapplaatsen zijn al niet dik, overdag in weilanden zijn ze nog dunner gezaaid en dan staat er ook nog zo’n dik pak gras. Het gros verblijft nu eenmaal in de zoute kustwateren van Waddenzee en Zoute Delta.
Lees hier het hele artikel.

Excursie Maasvlakte en Oostvoornse Meer 10-10 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Kleine Zilverreiger

Bij het bereiken van paviljoen Stormvogel aan het Oostvoornse Meer, was alle regen, maar niet de herin-nering eraan verdampt. De zon, die ons de hele dag in de gaten zou houden en wij haar, was een bond-genoot.
De detaïls van de kleine zilverreiger, kluut en lepelaar kwamen moeiteloos door en zelfs de woest deinende futen verder weg lieten zich steeds als fuut zien. Geen kuifduikerachtig contrast tussen wang en kruin. Intussen was het talud van de Noordoeverweg een druk gedoe van allerlei roepjes in de luwte, waar-van de zang van de winterkoning het verst reikte. De bessen en rozenbottels hadden het zwaar met merels, koperwieken én zanglijsters op strooptocht. De fall-out van zaden was voor vink en kneu terwijl intussen wolkjes van trekkende sijzen van luwte naar luwte dansten. In onze groep heerste een bedaard uitwisselen van bevindingen met onderhuis een stilzwijgende consensus om deze plek eens uitputtend door te vlooien.
Lees hier het hele verslag.

De natuur is goed voor je gezondheid

Van de site van IVN:
Natuur geeft je een boost om je fitter en vrolijker te voelen. De wetenschap bewijst dat het goed is voor je creativiteit, ontspanning, fysieke fitheid, concentratie en stemming. Een nieuw onderzoek in opdracht van IVN Natuureducatie laat zien dat ruim de helft van de Nederlanders van plan is vaker de natuur in te gaan voor hun gezondheid. Vrijwel alle Nederlanders (94 %) wéten wel dat de natuur positieve gezondheidseffecten heeft. Toch haalt driekwart het niet om twee uur per week in de natuur te zijn. Terwijl 120 minuten juist de kritische norm is zoals blijkt uit een eerdere Britse studie. Uit het nieuwe onderzoek dat IVN heeft laten uitvoeren door Kantar blijkt dat veel van de ondervraagde personen zelf de positieve effecten van de natuur ervaren.
Lees hier het hele artikel

Moerasvogels reageren het snelste op klimaatverandering

Van de site van SOVON:

© GMD

Cetti’s Zanger

Wereldwijd veranderen aantallen en verschuiven de geschikte leefgebieden voor vogels als gevolg van klimaatverandering. Maar niet alle soorten kunnen dit even goed bijbenen. Moerasvogels zijn het meest flexibel, blijkt uit een internationale vergelijking van de trends in Noord-Amerikaanse en Europese vogelpopulaties waar onderzoekers van Sovon aan meewerkten.
Door klimaatverandering moeten vogels over de gehele wereld op zoek naar nieuwe leefgebieden. Maar dan moeten de vogels deze wel weten te vinden. Kan een soort die voorkomt in onze windstreken, waarvoor de geschikte klimaatzone langzaam verschuift, een nieuw gebied koloniseren? En in welke mate kunnen vogels in gebieden die minder geschikt worden zich nog handhaven?
Lees hier het hele artikel.