Excursie Arkemheen 15-03 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Velduil

Zondag 15 maart stond een excursie van Utrecht-stad gepland met als bestemming Arkemheen en omgeving. De laatste ontwikkelingen rondom het corona-virus riep bij een aantal potentiële deelnemers twijfels op of we wel met elkaar mee zouden moeten, kunnen of mogen rijden. Voor een aantal mensen betekende dit dat zijn hun aanmelding terugtrokken, een aantal anderen was van mening dat er geen risico in deze activiteit zat en besloot wel op pad te gaan. Om kort te gaan: met een uitgedunde groep van 8 mensen vertrokken we van ons vertrouwde Galgenwaard, uiteraard met de even vertrouwde Slechtvalk bij vertrek.
We besloten om eerst naar een plek in de omgeving van Bunschoten te rijden waar al enige tijd Velduilen worden gezien. Daar aangekomen zagen we vrijwel direct een uil vliegen boven het Eemmeer, in het half uur daarna zagen we dit een aantal malen, waarbij de uil soms mooi dichtbij vloog. Fraai!
Lees hier het hele verslag.

Grutto’s Ja! Vliegveld Nee!

Vogelbescherming Nederland:

Grutto’s in Arkemheen

Een nieuw vliegveld bij Lissabon bedreigt de grutto’s en tienduizenden andere vogels. De Portugese regering heeft de plannen voor de bouw begin deze maand goedgekeurd. Een onzalig plan: het vliegveld komt midden in een Europees beschermd natuurgebied, in de monding van de rivier de Taag. Het Taag Estuarium is beschermd Natura 2000 gebied. Het is een zeer belangrijk gebied voor vogels, waaronder grutto’s, lepelaars en flamingo’s.
Teken de petitie !

De grutto is terug!

Van de site van Natuurmonumenten

© GMD

Grutto

De grutto is hét icoon van de Hollandse veenweides, zijn belangrijkste broedgebied. De prachtige weidevogel is zelfs uitgeroepen tot onze nationale vogel. Lees alles over de grutto: kenmerken, leefwijze, verspreiding en bescherming.
Gruttooo, gruttooo! Gelukkig, ieder voorjaar komen ze weer. Een heerlijk getetter, een feest om mee te maken. Maar elk jaar wordt het feestje kleiner. Net als andere weidevogels heeft hij het moeilijk door gebrek aan geschikt leefgebied. Hun aantal loopt achteruit, maar gelukkig zijn er nog typische veenweidegebieden waar je kunt genieten van hun gejubel en acrobatiek.

Hoe herken je een grutto?
Heel moeilijk is dat niet. Een grutto (Limosa limosa) is een vrij grote, slanke steltloper met een paar belangrijke kenmerken:
– lengte: 36 tot 44 cm
– spanwijdte: 62 – 70 cm
– rechte snavel van 8 -14 cm. Oranjegeel in de broedtijd
– lange poten
– oranje, tot roodbruine hals en borst (zomerkleed)
– witte buik met donkere banden
– karakteristiek vliegbeeld met witte vleugelstreep en witte staartbasis met zwarte eindband
Lees hier het hele artikel.

De roek wordt heen en weer gejaagd

Van de site van NATURE TODAY:

© MGD

Roek

‘Kraaien nemen alleen maar toe’, is een veelgehoorde opmerking. In de afgelopen dertig jaar gaat die vlieger echter voor geen van de algemeen voorkomende kraaiensoorten op. De broedvogelaantallen van gaai, ekster, kauw en zwarte kraai zijn stabiel, die van de roek nemen af. Desondanks bezorgt de roek sommige gemeenteambtenaren en dorpsbewoners hoofdbrekens? Is dat terecht?
Rond 1970 zat de roek in een diep dal, een gevolg van intensieve afschot en (deels onbedoelde) vergiftiging. Door wettelijke bescherming en verminderd gebruik van gifstoffen kwam herstel op gang. Na een top rond de eeuwwisseling namen de aantallen weer met zo’n veertig procent af. Momenteel gaat zijn er van de roek minder dan 50.000 broedparen. Door die afname wordt de Staat van Instandhouding van de roek als broedvogel in Nederland als ‘matig ongunstig’ beoordeeld. Dit staat in schril contrast met de toename van (vermeende) overlast, met name veroorzaakt door broedkolonies. Wat is hier aan de hand?
Lees hier het hele artikel.

Bescherming van weidevogels in de Lopikerwaard

Vrijwilligers gezocht!
Op woensdagavond 4 maart 2020 zal er een avond worden georganiseerd door de
Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard en de weidevogelgroepen Lopik &
Montfoort/Linschoten over de weidevogels in de Lopikerwaard en hoe we deze kunnen
beschermen.
In de Lopikerwaard wordt sinds vorig jaar met drones gezocht naar nesten van
weidevogels, zodat deze gedurende het seizoen kunnen worden beschermd. Wij zijn nu
concreet op zoek naar uitbreiding van het team dronepiloten en naar
weidevogelbeschermers.
Lees hier het hele persbericht.