Nederlandse vogels in hun domein

Van de site van SOVON:
Met de Vogelatlas van Nederland verscheen in 2018 een uitvoerig overzicht van de in Nederland voorkomende broed- en wintervogels. Het zojuist verschenen boek Nederlandse vogels in hun domein geeft deze vogels een plek in de verschillende Nederlandse landschappen.

Het boek werd op 21 april gelanceerd tijdens het symposium Basiskwaliteit Natuur van Vogelbescherming Nederland en geeft een overzicht van de vogels die je in maar liefst 71 verschillende domeinen mag verwachten. Auteurs Robert Kwak en Jip Louwe Kooijmans definiëren een domein als een deel van Nederland dat overeenkomstige landschapseigenschappen heeft. Wat zijn bijvoorbeeld de typische vogels van de dorpen en kleine steden in het Groene Hart, of van de beekdalen in Noord- en Oost-Nederland?
Lees hier het hele artikel.

Eén verre en veel vroege Tapuiten

Van de site van SOVON:

©GMD

Tapuit

Eén verre en veel vroege Tapuiten
Komend broedseizoen wordt de populatie Tapuiten in de Noordduinen bij Den Helder voor het 15e jaar op rij aan een bevolkingsonderzoek onderworpen. En ook op Texel gaat dat voor de zesde keer gebeuren. Zo wordt jaarlijks het aantal broedparen in kaart gebracht, het nestsucces bepaald en als maat voor de jaarlijkse overleving wordt gekeken hoeveel gekleurringde vogels zijn teruggekeerd. Dit onderzoek heeft al veel inzichten en concrete handvatten verschaft voor bescherming en gericht terreinbeheer, waarover eind vorig jaar een artikel in Limosa werd gepubliceerd.

Honkvast
Tapuiten blijken behoorlijk honkvast. Van de vele honderden nestjongen die al die jaren in de Noordduinen werden gekleurringd, is het aantal dat zich in latere jaren buiten het gebied vestigde op drie handen te tellen. De meesten daarvan doken op in het Noord-Hollands Duinreservaat en op Texel.
Lees hier het hele artikel.

Broedende visarenden in de Biesbosch via de webcam te volgen

Van de site van de Vogelbescherming:

© GMD

Visarend

Op zondag 21 maart gaat een nieuwe webcam bij Beleef de Lente aan: vanaf dat moment kan er gekeken worden naar de terugkeer van de visarenden in de Biesbosch. Vogelbescherming heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer een webcam bij het nest geplaatst, waarmee de broedende visarenden via de beleefdelente.nl te volgen zijn. Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, in de Biesbosch. In de Biesbosch zaten vorig jaar maar liefst drie broedpaartjes. De Biesbosch is momenteel het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden broeden. De visarenden worden elk moment terug op het nest in de Biesbosch verwacht na hun overwintering in Afrika.
De visarend (Pandion haliaetus) is een prachtige roofvogel. Ze hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. Sinds 2016 broedt de soort in de Biesbosch en inmiddels broeden er drie paartjes in het gebied. In 2020 kreeg elk paar drie jongen die succesvol uitvlogen. Een vierde paar heeft zelfs al een nest gebouwd.
Lees hier het hele artikel.

Streep door vogels vangen met lijmstokken

Zwartkop op lijmstok / Lars Soerink

Van de site van de Vogelbescherming:

Vogels vangen met lijmstokken??? Ja, dat gebeurt nog gewoon, in Frankrijk. Maar nu is er goed nieuws! Het toestaan van het vangen van vogels met lijmstokken voldoet niet aan de eisen van de Europese Vogelrichtlijn. Dat is de conclusie die je kunt trekken uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Franse ‘lijmstokkenzaak’ die gisteren is gepubliceerd. Een belangrijke overwinning voor onze Franse BirdLife partner, de LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Die strijdt al jaren om een einde te maken aan de barbaarse traditie van het vogels vangen met lijmstokken. Frankrijk is de laatste EU-lidstaat die dat nog steeds toestaat.
Lees hier het hele artikel.

Houtsnip blijft brokkenpiloot

Van de site van SOVON:

© GMD

Houtsnip

Tijdens de recente vorstperiode veranderde Nederland in een witte wereld. Die week waren er – niet geheel onverwacht – veel waarnemingen van op drift geraakte Houtsnippen.

Sneeuw en ijs dwong deze vogels, die met hun lange snavel in zachte vochtige bodems op wormen en andere diertjes foerageren, in beweging te komen. Dat deze verplaatsingen ook resulteerden in een fors aantal meldingen van dode Houtsnippen was evenmin een verrassing. Houtsnippen zijn namelijk echte ‘brokkenpiloten’, die nogal eens tegen ramen of andere objecten botsen. En dat gebeurt ook midden in de stad, waar je deze heimelijke bosvogel niet zou verwachten.
Lees hier het hele artikel.