Provincie Utrecht mag voorlopig geen knobbelzwanen afschieten

Van de site van de NOS:

©GMD

Knobbelzwanen

De provincie Utrecht mag van de rechtbank Midden-Nederland voorlopig geen knobbelzwanen laten afschieten. De provincie verleende daarvoor vanaf morgen een ontheffing, maar daar maakten dierenrechtenorganisaties bezwaar tegen. In afwachting van een definitieve uitspraak vroegen zij om de ontheffing te schorsen, zodat er in de tussentijd geen knobbelzwanen worden afgeschoten.
Met het afschieten wil de provincie voorkomen dat de zwanen schade aanrichten aan landbouwgewassen. Als wegjagen niet lukt, mogen ze worden afgeschoten.
De stichtingen Fauna4life, Animal Rights, Dierenradar en de Faunabescherming betwijfelen of de zwanen wel zoveel schade veroorzaken. Dat zou niet blijken uit gegevens over de afgelopen jaren, schrijft RTV Utrecht.
De voorzieningenrechter van de rechtbank in Utrecht vindt dat “er onvoldoende en te grofmazig inzicht is gegeven in de schadehistorie”. De provincie mag in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak geen knobbelzwanen laten afschieten.
Lees hier het hele bericht.

Natuur- en milieufederaties komen met reddingsplan voor weidevogels

Van de site van h2owaternetwerk.nl:

©GMD

Tureluur

Stevige maatregelen en extra middelen. Daarvoor pleiten natuur- en milieufederaties in het Aanvalsplan Grutto. Om deze en andere weidevogels voor Nederland te behouden, willen zij dat er dertig kansgebieden worden aangewezen. Hierin wordt het waterpeil fors verhoogd.
It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland hebben op initiatief van oud-minister Pieter Winsemius het plan gemaakt. Volgens de organisaties staat de grutto – ‘onze nationale vogel’ genoemd – symbool voor de achteruitgang van weidevogels. Vijftig jaar geleden waren er 120.000 broedparen en nu niet eens 30.000. Ook bij andere weidevogels zoals de kievit, scholekster en tureluur nemen de aantallen af. Dat wordt geweten aan het verdwijnen van het unieke weidelandschap van laag-Nederland.
Winsemius biedt het Aanvalsplan Grutto morgen (18 november) aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. De natuur- en milieufederaties stellen dat het met het plan moet lukken om de neerwaartse trend van weidevogels te keren. Aan het opstellen hebben zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers meegewerkt.
Lees hier het hele artikel.

Meld dode watervogels in verband met vogelgriep

Van de site van SOVON:

©GMD

Kleine Zwanen

Momenteel is er een uitbraak van het hoogpathogene vogelgriep (HPAI) van het type H5N8 in Nederland. Op allerlei plekken worden dode watervogels gevonden, waaronder opvallend veel Brandganzen. Vindt u één of meerdere dode vogels, raak deze dan niet aan, maar meld ze wel.
Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft inmiddels een deel van het virus kunnen typeren en de resultaten daarvan duiden erop dat het genetisch meer verwant is aan hoogpathogene H5N8 virussen uit Nederland en Europa uit 2016 en 2017, dan aan het H5N8 virus dat eerder dit jaar lange tijd in Oost-Europa circuleerde. Zodra de hele sequentie van het virus is vastgesteld, kan de verwantschap met virussen die eerder onder watervogels en in pluimvee circuleerden, beter beoordeeld worden.
Lees hier het hele bericht.

Om grutto te redden is de aanval de laatste verdediging

©GMD

Grutto

De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland koerst op lege weilanden zonder weidevogels. De grutto, onze nationale vogel, dreigt uit ons land te verdwijnen. Overheden, rijk en provincie, moeten nu de regie nemen om samen met boeren en natuurbeschermers weidevogels te behouden én om aan onze internationale verplichtingen te voldoen. Daar zijn stevige maatregelen en extra middelen voor nodig. Dat staat in het ‘Aanvalsplan grutto’ dat initiatiefnemer Pieter Winsemius (voormalig-minister van VROM, VVD) op woensdag 18 november wordt aangeboden aan Minister van Landbouw Carola Schouten. Het plan werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels gepresenteerd.
Je vindt hier het radio-item (met beeld).

Nieuw overzicht boerenlandvogels schetst treurig beeld

Van de site van SOVON:

©GMD

Tureluur

De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de Grutto en de Patrijs, sinds 1990 met bijna 70% afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. Cijfers per provincie schetsen een somber beeld als het gaat om de broedprestaties van bekende vogels als de Scholekster en Kievit. Ze hebben te lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering. Minder voedsel en meer predatie zijn daar directe gevolgen van.

Lees hier het hele bericht.